Porsche - Milieu en energie

Milieu en energie

Systematisch milieubeheer

Al in 1996 stelde Porsche een milieubeleid op met duidelijk gedefinieerde milieurichtlijnen. De richtlijn Environmental Management (Milieubeheer) van het concern werd geïntroduceerd in 2011 en er zijn op nagenoeg alle Porsche locaties milieubeheersystemen opgezet. De Europese EMAS richtlijnen en de normen ISO 14001 en ISO 50001 vormen het kader voor deze systemen. De locaties in Zuffenhausen, Leipzig, Weissach en Sachsenheim zijn gecertificeerd in overeenstemming met ISO 14001. In 2011 was Zuffenhausen de eerste fabriek in de automobielindustrie die voldeed aan het onderdeel Energy Management System – Requirements with guidance for use (Energiebeheersysteem – Vereisten met richtlijnen voor gebruik) van de ISO 50001 norm. Porsche Leipzig GmbH en het centrale magazijn voor vervangende onderdelen werden vervolgens eveneens gecertificeerd. Sinds 2005 is Porsche AG onderworpen aan de Europese emissierechten en wordt er gehandeld via het Energy Center op de locatie in Zuffenhausen.

Uitgebreide milieubescherming

Porsche implementeert milieubeschermingsmaatregelen op verschillende manieren. De afgelopen jaren waren consistente ontwikkeling van circulatiesystemen en mogelijkheden voor hergebruik de belangrijkste drijfveren voor het voortdurend terugdringen van het waterverbruik. Een afvalbeheerconcept voor de gehele onderneming garandeert dat afval gescheiden worden ingezameld, waarbij dit wordt onderverdeeld in afzonderlijke recycleerbare typen om het hergebruik ervan te optimaliseren. Een belangrijk voorbeeld van innovatieve milieubescherming sinds 2011 is de lakwerkplaats in Zuffenhausen. De oplosmiddelen worden hier opgehaald in plaats van verbrand. Dit betekent dat de waarden voor oplosmiddelemissies meer dan 50 procent lager zijn dan de wettelijk vereiste drempel. Een andere vorm van bescherming tegen verontreiniging is het vermijden of minimaliseren van geluidsemissies. Op alle locaties worden technische en organisatorische maatregelen gebaseerd op geluidslogboeken die voortdurend worden bijgewerkt.

Er zijn op alle locaties historische onderzoeken en beoordelingen met betrekking tot verontreinigde gebieden uitgevoerd en gedocumenteerd, zodat er wordt voldaan aan de wetgeving inzake bodembescherming. Eventuele benodigde maatregelen zijn vervolgens geïmplementeerd. Een soortgelijke procedure wordt telkens gevolgd wanneer er land wordt gekocht. De Porsche organisatie voor noodgevallen garandeert op alle locaties dat potentiële risico's voor mensen en het milieu vroegtijdig worden geïdentificeerd en dat eventuele schade als gevolg van explosies, brand of soortgelijke gebeurtenissen kan worden geminimaliseerd.

Natuurbehoud en diversiteit van soorten

De locaties in Leipzig en Weissach bevinden zich naast natuurgebieden met een rijke diversiteit aan soorten. Compatibiliteitsinspecties die zijn uitgevoerd in overeenstemming met de Europese richtlijn inzake fauna, flora en leefgebieden bracht aan het licht dat het niet waarschijnlijk is dat er sprake is van een negatieve invloed op het milieu. De matigingsmaatregelen die zijn geïmplementeerd op de locatie in Leipzig zijn uniek binnen de automobielindustrie. Porsche heeft een weidegebied gecreëerd dat een oppervlak van 65 hectare bestrijkt. Oerossen (wilde ossen) en wilde paarden grazen op dit land. De grote aantallen vogels en plantensoorten in dit gebied maken het tot een waardevol biotoop met een hoge instandhoudingswaarde.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de bijgewerkte milieuverklaring van 2015 voor de voorziening in Zuffenhausen. Het document kan worden gedownload in een PDF-indeling.

Updated Environmental Statement 2015 – Zuffenhausen Facility (PDF; 5,7 MB)