Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

σχετικά με τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Porsche Hellas

Εμείς, η Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (εφεξής αναφερόμενη ως «εμείς» ή η «Porsche AG»), σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες, καθώς και για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την εταιρεία και τα προϊόντα μας. Αντιμετωπίζουμε την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής με μεγάλη σοβαρότητα. Θεωρούμε πολύ σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και την εμπιστευτική τους μεταχείριση. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διενεργείται αποκλειστικά στο πλαίσιο των διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής αναφερόμενος ως «ΓΚΠΔ»). Με την παρούσα Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων στο πλαίσιο της χρήσηςτης Ηλεκτρονικής μας Υπηρεσίας. Πληροφορίες σχετικά με περαιτέρω υπηρεσίες, καθώς και προσφορές από άλλες εταιρείες του ομίλου Porsche, μπορείτε να βρείτε στη σχετική Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τις εν λόγω υπηρεσίες ή/και εταιρείες.

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνεςγια την επεξεργασία δεδομένων με την έννοια της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων είναι οι εταιρείες:

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ- Porsche Hellas

Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10
151 23, Μαρούσι
Τηλ. 210-6293500
Email: customer.contact@porsche.gr

Και

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Porscheplatz 1
70435 Stuttgart, Germany
Germany
Tel.: (+49) 0711 911-0
E-mail: info@porsche.de

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας είναι τα εξής:

Θεόδωρος Σγούρος

Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10
151 23, Μαρούσι
Τηλ. 210-6293500
Email: t.sgouros@motodynamics.gr

2. Αντικείμενο της προστασίας δεδομένων

Αντικείμενο της προστασίας δεδομένων είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Πρόκειται για όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (το λεγόμενο υποκείμενο των δεδομένων). Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, στοιχεία όπως το όνομα,την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου, αλλά και πληροφορίες που προκύπτουν αναγκαστικά κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών, όπως στοιχεία σχετικά με την έναρξη, τη λήξη και την έκταση της χρήσης και της διαβίβασης της διεύθυνσης IP που χρησιμοποιείτε.

3. Είδος, πεδίο εφαρμογής, σκοποί και νομικές βάσεις της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων

Η χρήση των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών είναι κατά βάση δυνατή χωρίς εγγραφή. Ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες χωρίς να έχετε εγγραφεί, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Παρακάτω θα βρείτε μια επισκόπηση του είδους, της έκτασης, των σκοπών και της νομικής βάσης της επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο της χρήσης των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών.

3.1 Παροχή των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών:

Κατά την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες μέσω της τερματικής συσκευής σας, επεξεργαζόμαστε αυτόματα τα εξής δεδομένα:

 • Ημερομηνία και ώρα της πρόσβασης,
 • Διάρκεια της επίσκεψης,
 • Είδος τερματικής συσκευής,
 • Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα,
 • Λειτουργίες που χρησιμοποιείτε,
 • Πλήθος των δεδομένων που αποστέλλονται,
 • Είδος του συμβάντος,
 • Διεύθυνση IP,
 • Διεύθυνση URL παραπομπής,
 • Όνομα χώρου

Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών λαμβάνει χώρα δυνάμει του Άρθρου 6 παρα. 1 (στ) του ΓΚΠΔ για την παροχή των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών, για τη διασφάλιση της τεχνικής λειτουργίας, καθώς και για τη διερεύνηση και την εξάλειψη σφαλμάτων. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκουμε να διευκολύνουμε τη χρήση των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών και να διασφαλίζουμε διαρκώς την τεχνική τουςλειτουργικότητά. Με την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες, τα εν λόγω δεδομένα υποβάλλονται αυτόματα σε επεξεργασία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας εάν δεν παράσχετε τα εν λόγω δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα για το πρόσωπο ή/και την ταυτότητα σας.

Κατά κανόνα διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα μετά από επτά (7) ημέρες, εκτός εάν κατ’ εξαίρεση τα χρειαζόμαστε για μεγαλύτερο διάστημα σύμφωνα με τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφουμε τα δεδομένα αμέσως μετά τη σκοπούμενη χρήση τους.

3.2 Cookies

Κατά την επίσκεψή σας στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες αποθηκεύονται τα λεγόμενα «Cookies» στην τερματική συσκευή σας, δηλαδή μικρά αρχεία με τα οποία σας προσφέρουμε εκτενείς και ποικίλες λειτουργίες, αυξάνουμε την ευχρηστία της υπηρεσίας μας και βελτιστοποιούμε τις προσφορές μας. Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies, μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας μέσω των αντίστοιχων ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας ή να χρησιμοποιείτε επιμέρους δυνατότητες απόρριψης. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η λειτουργικότητα και το εύρος των λειτουργιών της προσφοράς μας μπορεί να περιοριστούν με την απόρριψη των cookies. Διεξοδικές πληροφορίες σχετικά με τη φύση, την έκταση, τους σκοπούς, τη νομική βάση και τις δυνατότητες απόρριψης της επεξεργασίας δεδομένων μέσω cookiesμπορείτε να βρείτε στην Πολιτικήτης PorscheHellas για τα Cookies.

4. Επιμέρους υπηρεσίες και λειτουργικότητες

Μπορείτε να δηλώσετεοικειοθελώς τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εγγραφείτε για υπηρεσίες και λειτουργίεςσε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας μας, π.χ. κατά τη διαμόρφωση αυτοκινήτου στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας (CarConfigurator), κατά την εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία, ή στην υποβολή αιτημάτων για παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση του οχήματος (service) και παροχή πληροφοριών κ.λπ.Κατά την εγγραφή και χρήση των υπηρεσιών και των λειτουργιών που περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρωθα συλλέγουμε, θα επεξεργαζόμαστε και θα χρησιμοποιούμε προσωπικά σας δεδομένα όπως αναφέρεται κάτωθι.

4.1 Car Configurator (Διαμόρφωση Οχήματος) και Αίτημα Αγοράς Οχήματος

4.1.1 Για τη χρήση της υπηρεσίας CarConfigurator(Διαμόρφωση Οχήματος)δεν είναι απαραίτητη η καταχώρηση των προσωπικών σας στοιχείων. Ωστόσο, κατά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του επιθυμητού οχήματος, εφόσον επιθυμείτε να υποβάλετε αίτημα για αγορά είτε του οχήματος που διαμορφώσατε μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας CarConfigurator είτε οποιουδήποτε άλλου μοντέλου της Porscheεπιθυμείτε καιπροκειμένου να ικανοποιήσουμε το ως άνω αίτημά σας, είναι απαραίτητη η καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων:

(α) Υποχρεωτικά δεδομένα κατά την υποβολή αιτήματος αγοράς οχήματος:

Κατά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης οχήματος στην ιστοσελίδα της Porsche, εφόσον επιθυμείτε να υποβάλετε αίτημα αγοράς, θα σας ζητηθούν τα ακόλουθα υποχρεωτικά δεδομένα, τα οποία θα επισημαίνονται με «*»:

 • Φύλο («προσφώνηση»)
 • Όνομα κι επώνυμό
 • Πόλη κατοικίας/διαμονής
 • Το PorscheCenterτης επιλογής σας
 • Στοιχεία επικοινωνίας: emailκαι τηλέφωνο
 • Χρονικό πλαίσιο αγοράς
 • Μοντέλο που σας ενδιαφέρει

Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν δεν καταχωρήσετε τα ως άνω στοιχεία, δεν είναι δυνατό η PorscheHellas να επικοινωνήσει μαζί σας και να ανταποκριθεί στο ενδιαφέρον σας για αγορά οχήματος Porsche.

(β) Προαιρετικά δεδομένα κατά την εγγραφή

Κατά την υποβολή αιτήματος αγοράς οχήματος, έχετε επίσης τη δυνατότητα να παράσχετε περαιτέρω προαιρετικά στοιχεία: Μάρκα και μοντέλο του αυτοκινήτου που οδηγείτε κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος αγοράς. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά δεν απαιτούνται για την υποβολή αιτήματοςκαι η παροχή των δεδομένων αυτών σε εμάς εναπόκειται αποκλειστικά στη δική σας προαίρεση.

Διαγράφουμε τα δεδομένα από τη στιγμή που αίρεται ο σκοπός της επεξεργασίας, και σε κάθε το αργότερο μετά από 20 έτηεφόσον δεν υφίστανται άλλες νόμιμες υποχρεώσεις αποθήκευσης.

4.2Αίτημα για παροχή υπηρεσιών (αίτημα service)

Για τη χρήση της υπηρεσίας υποβολής αιτήματος για παροχή υπηρεσιών (αίτημα service), είναι απαραίτητη η καταχώρηση των προσωπικών σας στοιχείων προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας:

(α) Υποχρεωτικά δεδομένα κατά την υποβολή αιτήματος:

Κατά την υποβολή αιτήματος για παροχή υπηρεσιών (αίτημα service) θα σας ζητηθούν τα ακόλουθα υποχρεωτικά δεδομένα, τα οποία θα επισημαίνονται με «*»:

 • Φύλο («προσφώνηση»)
 • Όνομα κι επώνυμό
 • Πόλη κατοικίας/διαμονής
 • Το PorscheCenterτης επιλογής σας
 • Στοιχεία επικοινωνίας: emailκαι τηλέφωνο

(β) Προαιρετικά δεδομένα κατά την υποβολή αιτήματος:

Κατά την χρήση της υπηρεσίας υποβολής αιτήματος για παροχή υπηρεσιών έχετε επίσης τη δυνατότητα να παράσχετε περαιτέρω προαιρετικά στοιχεία: Επωνυμία εταιρείας (αφορά την περίπτωση που το όχημα είναι εταιρικό), οδό, αριθμό και ταχυδρομικό κώδικα κατοικίας/διαμονής. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά δεν απαιτούνται για την υποβολή αιτήματος και η παροχή των δεδομένων αυτών σε εμάς εναπόκειται αποκλειστικά στη δική σας προαίρεση

4.3. Γενικό αίτημα επικοινωνίας

Για τη χρήση της υπηρεσίας υποβολής γενικού αιτήματος για επικοινωνία με την PorscheHellas, είναι απαραίτητη η καταχώρηση των προσωπικών σας στοιχείων προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας:

(α) Υποχρεωτικά δεδομένα κατά την υποβολή αιτήματος:

Κατά την υποβολή αιτήματος για παροχή υπηρεσιών (αίτημα service) θα σας ζητηθούν τα ακόλουθα υποχρεωτικά δεδομένα, τα οποία θα επισημαίνονται με «*»:

 • Φύλο («προσφώνηση»)
 • Όνομα κι επώνυμό
 • Πόλη κατοικίας/διαμονής
 • Το PorscheCenterτης επιλογής σας
 • Στοιχεία επικοινωνίας: emailκαι τηλέφωνο

(β) Προαιρετικά δεδομένα κατά την υποβολή αιτήματος:

Κατά την χρήση της υπηρεσίας υποβολής αιτήματος για παροχή υπηρεσιών έχετε επίσης τη δυνατότητα να παράσχετε περαιτέρω προαιρετικά στοιχεία: Επωνυμία εταιρείας (αφορά την περίπτωση που το όχημα είναι εταιρικό), οδό, αριθμό και ταχυδρομικό κώδικα κατοικίας/διαμονής. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά δεν απαιτούνται για την υποβολή αιτήματος και η παροχή των δεδομένων αυτών σε εμάς εναπόκειται αποκλειστικά στη δική σας προαίρεση

5. Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Εσωτερικοί αποδέκτες: Εντός της Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG και της ΜΟTΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΕΕ, αποκλειστική διανομέα των οχημάτων Porsche στην Ελλάδα,πρόσβαση έχουν μόνο τα πρόσωπα που τους είναι απαραίτητη για τους παραπάνω σκοπούς που αναφέρονται στις παρ. 3 και 4.

Εξωτερικοί αποδέκτες: Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε εξωτερικούς αποδέκτες εκτός της Porsche, μόνο εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη διεκπεραίωση ή την επεξεργασία του αιτήματός σας, εάν υφίσταται άλλη νόμιμη άδεια ή εάν έχουμε τη σχετική συγκατάθεσή σας.

Στους εξωτερικούς αποδέκτες περιλαμβάνονται:

α) Εκτελούντες την επεξεργασία

Εταιρείες του ομίλου Porsche ή άλλες συνδεδεμένες εταιρείες, εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε για την παροχή υπηρεσιών, όπως, για παράδειγμα, στους τομείς τεχνικής υποδομής και συντήρησης των υπηρεσιών της ΜΟTΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΕΕ, αποκλειστική διανομέα των οχημάτων Porsche στην Ελλάδα,ή για την παροχή άλλου περιεχομένου. Οι εκτελούντες την επεξεργασία επιλέγονται προσεκτικά και ελέγχονται ανά τακτά διαστήματα από εμάς, ώστε να διασφαλίζουμε τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας. Οι πάροχοι υπηρεσιών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που θα προκαθορίζονται από εμάς και με την καθοδήγησή μας.

β) Δημόσιοι φορείς

Αρχές και κρατικοί θεσμοί, όπως, για παράδειγμα, εισαγγελία, δικαστήρια ή φορολογικές αρχές, όπου οφείλουμε να διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα βάσει αναγκαστικών νομικών διατάξεων. Η διαβίβαση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 (γ) του ΓΚΠΔ.

γ) Ιδιωτικοί φορείς

Διανομείς, συνεργάτες ή βοηθητικό προσωπικό, στους οποίους διαβιβάζονται τα δεδομένα κατόπιν της συγκατάθεσης σας, ήστο πλαίσιο της εκτέλεσης οποιασδήποτε σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή για τη διασφάλιση έννομων συμφερόντων. Ενδεικτικά αναφέρουμετα PorscheCenters, διάφορα πιστωτικά ιδρύματα, παρόχουςυπηρεσιών μεταφορών ή λοιπών ανάλογων υπηρεσιών. Η διαβίβαση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 (α), (β) ή/και (στ) του ΓΚΠΔ.

δ) Νομικοί, ασφαλιστικοί και λοιποί σύμβουλοι, στους οποίους διαβιβάζονται τα δεδομένα για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών.

6. Επεξεργασία δεδομένων σε τρίτες χώρες

Εάν τα δεδομένα διαβιβάζονται σε φορείς, των οποίων η έδρα ή ο τόπος της επεξεργασίας δεδομένων δεν βρίσκεται σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο κράτος συμβαλλόμενο στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, θα διασφαλίζουμε πριν από τη διαβίβαση ότι, εκτός συγκεκριμένων νόμιμων εξαιρέσεων, ο αποδέκτης είτε παρέχει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων (π.χ. μέσω απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω κατάλληλων εγγυήσεων, όπως η πιστοποίηση συμμόρφωσης του αποδέκτη με την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ ή τη συμφωνία για τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ με τον αποδέκτη) είτε έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση των δεδομένων.

Μπορείτε να λαμβάνετε από εμάς σύνοψη των αποδεκτών σε τρίτες χώρες και αντίγραφο των ειδικών ρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας των δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 1 παραπάνω.

7. Περίοδος αποθήκευσης

Η περίοδος αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνεται στο εκάστοτε κεφάλαιο για την επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες που αναφέρονται ανωτέρω, στις παρ. 3 και 4. Κατά κανόνα ισχύει ότι αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να επιτυγχάνονται οι σκοποί ή –εφόσον έχει χορηγηθεί η συγκατάθεσή σας– όσο δεν ανακαλείτε την συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση αντίρρησης, διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν η περαιτέρω επεξεργασία τους επιτρέπεται δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας. Επίσης διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν υποχρεούμαστε να το πράξουμε για νομικούς λόγους.

8. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία έχετε στη διάθεσή σας έναν αριθμό δικαιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει σχετικά με το πρόσωπό σας.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε τη διόρθωση εσφαλμένων δεδομένων και –εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις– τη διαγραφή των δεδομένων σας.

Περιορισμός της επεξεργασίας: Μπορείτε να μας ζητήσετε –εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις– τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Φορητότητα των δεδομένων: Εάν μας έχετε παράσχει δεδομένα βάσει σύμβασης ή συγκατάθεσης, μπορείτε, εάν υφίστανται οι απαραίτητες νόμιμες προϋποθέσεις, να ζητήσετε τη λήψη των δεδομένων που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και μηχανικά αναγνώσιμο μορφότυπο ή τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Αντίρρηση στην επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τη νομική βάση του «έννομου συμφέροντος»: Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία εκ μέρους μας δεδομένων που σας αφορούν, με βάση το «έννομο συμφέρον». Εάν ασκήσετε το δικαίωμα αντίρρησής σας, θα παύσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν –σύμφωνα με νομικές διατάξεις– καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την περαιτέρω επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας.

Προβολή αντίρρησης σε Cookies: Μπορείτε επίσης να προβάλλετε αντίρρηση ανά πάσα στιγμή στη χρήση των cookies. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική για τα Cookies της Porsche.

Ανάκληση της συγκατάθεσης: Εάν μας έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή χωρίς αναδρομική ισχύ. Δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας έως την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον εποπτικής αρχής: Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον αρμόδιας εποπτικής αρχής, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορείτε για τον σκοπό αυτό να απευθυνθείτε στην αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία είναι αρμόδια για τον τόπο κατοικίας σας ή/και τη χώρα σας ή στην αρχή προστασίας δεδομένων που είναι αρμόδια για εμάς.

Επικοινωνία με εμάς: Περαιτέρω, εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων και την ενδεχόμενη συγκατάθεση που χορηγήσατε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας δωρεάν. Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση t.sgouros@motodynamics.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση που παρατίθεται στην παρ. 1 παραπάνω. Παρακαλούμε, να διασφαλίζετε ότι η ταυτοποίηση του προσώπου σας μπορεί να γίνει με σαφήνεια.

9. Σύνδεσμοι με προσφορές τρίτων

Ιστοσελίδες και υπηρεσίες άλλων παρόχων, με τις οποίες συνδέονται οι ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες είχαν και έχουν σχεδιαστεί και παρασχεθεί από τρίτους. Δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο στον σχεδιασμό, στο περιεχόμενο και τη λειτουργία των υπηρεσιών τρίτων. Ως εκ τούτου διαχωρίζουμε σαφώς τη θέση μας από το περιεχόμενο κάθε συνδεδεμένης προσφοράς τρίτου. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι προσφορές τρίτων, με τις οποίες συνδέονται οι ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες, ενδέχεται να εγκαθιστούν δικά τους cookies στην τερματική συσκευή σας ή/και να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα, ενέργειες στις οποίες δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να λάβετε κατευθείαν από τους τρίτους παρόχους των εν λόγω συνδεδεμένων προσφορών.

10. Έκδοση

Ισχύει η τελευταία έκδοση της Δήλωσης περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Έκδοση 25/05/2018.