Декларация за защита на данните на Витоша Спортс Карс ЕООД.

Ние, Витоша Спортс Карс ЕООД.(по-долу наричани "ние" или " Витоша Спортс Карс ЕООД."), оценяваме Вашия интерес към нашите продукти и услуги. Неприкосновеността на личния Ви живот е изключително важна за нас. Ето защо приемаме защитата на Вашите лични данни много сериозно и ги третираме с най-строга поверителност. Вашите лични данни се обработват само в рамките на правните разпоредби на законодателството на Европейския съюз за защита на данните, по-конкретно Общия регламент относно защитата на данните (по-долу "ОРЗД"). В настоящата политика за поверителност, ние Ви представяме информация за обработването на Вашите лични данни и Вашите права за защита на данни в рамките на преддоговорни, договорни и следдоговорни делови отношения, по-конкретно договор за покупко – продажба на автомобил и сервизна поръчка за ремонт. За повече информация относно други продукти и услуги, предлагани от други дружества в рамките на Порше Груп, моля, вижте съответната политика за поверителност по отношение на тези услуги или дружества.

1. Администратор във връзка с обработването на данни; информация за контакт

Администраторът на лични данни по смисъла на законодателството за защита на личните данни е:

Витоша Спортс Карс ЕООД.
Бул. Хр. Колумб 41
1592 София, България
Тел: (+359) 2 911 0 911
E-поща: dataprivacy@porsche.bg

Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси или идеи, свързани със защитата на данни.

2. Предмет на защита на данните

Предметът на защита на данните са личните данни. Това е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (известно в законодателството като "субект на данните"). Това обхваща информация като, например, име, пощенски адрес, е-поща или телефонен номер и друга информация, която задължително възниква в рамките на деловите отношения с Вас, в резултат на договор за договор за покупко – продажба на автомобил и сервизна поръчка за ремонт, както и във връзка с Ваше посещение в нашите търговски помещения, по-специално:

Преддоговорни услуги и дейности (напр., конфигуриране на автомобил)

 • Данни за контакт и идентификационни данни
 • Информация за Вас или Вашия въпрос, предоставена по желание

Договор за покупка на автомобил

 • Данни за контакт и идентификационни данни
 • Договорни данни
 • Данни за автомобила и използването на автомобила
 • Данни за кредитен рейтинг и банкови данни
 • Данни, свързани с лични/професионални обстоятелства

Продажба на части и аксесоари/ По избор на клиента / По дизайн на Порше

 • Данни за контакт и идентификационни данни
 • Данни за кредитен рейтинг и банкови данни

Сервизна поръчка за ремонт

 • Данни за контакт и идентификационни данни
 • Договорни данни
 • Данни за автомобила и използването на автомобила
 • Данни за кредитен рейтинг и банкови данни
 • Данни, свързани с лични/професионални обстоятелства

Събития

 • Данни за контакт и идентификационни данни
 • Данни, свързани с лични/професионални обстоятелства
 • Информация, предоставена по желание

Вие сте длъжни да ни предоставите личните си данни, в случай че съществува такова Ваше договорно или законово задължение. Ако в такива случаи Вие не ни предоставяте тези данни при поискване, може да не успеем да сключим или да изпълним договора, или да реализираме някоя от другите цели.

3. Цели и правни основания за обработване на данни

По-долу е представен преглед на целите и правните основания за обработване на данни в рамките на бизнес отношенията, посочени в Раздел 2 и други бизнес контакти с Вас.

3.1. Изпълнение на договора за покупко - продажба на автомобил, както и сервизна поръчка за ремонт и предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на покупко - продажба на автомобил и сервизна поръчка за ремонт

Ние обработваме лични данни, ако това е необходимо заизпълнение на договор с Вас и/или запредприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. Целите зависят от конкретния договор и по-специално обхващат:

 • подготвяне и обработка на оферти,
 • изпълнение на договори,
 • поддръжка и обслужване преди, по време на и след нашите бизнес отношения с Вас.

Други подробности, свързани с целите на обработването на данни, могат да бъдат намерени в съответните основни договори за покупка на автомобил или договорни документи за сервизен ремонт.

Данните се обработват въз основа на Член 6(1) (б) от ОРЗД. Ние изискваме от Вас да предоставите лични данни, за да се подготвим за и осъществим бизнес отношенията с Вас, произтичащи от договора за покупка на автомобил или сервизна поръчка за ремонт. Няма да можем да обработим Вашето искане или да изпълним договора, ако не разполагаме с тези данни.

3.2. Изпълнение на правни задължения

Също така, ние обработваме Вашите лични данни, за да спазваме правни задължения, които имаме. Задълженията могат да възникнат, например, от закон във връзка с търговски или данъчни отношения, изпиране на пари, финансово или наказателно право. Целите на обработването на данни произтичат от съответното правно задължение; обработването по принцип обслужва целите на постигане на съответствие със законови задълженияпо отношение на контрол и изисквания за оповестяване.

Данните се обработват въз основа на Член 6(1) (в) от ОРЗД. Ако събираме данни въз основа на правно задължение, Вие трябва да посочите личните данни, които са необходими, за да се спазиправното задължение. Ние не можем да обработим Вашите заявки или да спазим тези задължения, ако тази информация не бъде предоставена.

3.3. Защита на легитимни интереси/целите на обработване

Ние обработваме Вашите данни въз основа на Вашето съгласие, с оглед сключване/изпълнение на договор или правни задължения. Освен това, Вашите лични данни може да бъдат обработени за следните цели, за да бъдат защитени нашите легитимни интереси или легитимните интереси на трети страни:

 1. По-нататъшно разработване на продукти, услуги и оферти за клиентите, както и други мерки за контролиране на бизнес дейности и процеси;
 2. Подобряване на качеството на продуктите, коригиране на дефекти и неизправности чрез анализ на данните за превозното средство и обратната връзка с клиента;
 3. Обработване на данни на централизирана платформа за обслужване на настоящи и потенциални клиенти, както и на входящи и изходящи системи, изполвани във връзка с лоялност на клиентите и продажби;
 4. Обработване на казуси, свързани с гаранционни условия и добра репутация, както и извъндоговорни запитвания и въпроси от настоящи и потенциални клиенти;
 5. Управление на риска и координирани кампании за връщане на продукти на производителя;
 6. Анализ на нуждите и сегментиране на клиентите, напр., изчисляване и оценка на вкусове, предпочитания и потенциал на клиентите;
 7. Кредитна проверка чрез обмен на данни с кредитни агенции (напр., SCHUFA);
 8. Гарантиране законносъобразността на действия, предотвратяване и защита срещу законови нарушения (по-специално престъпления), установяване и защита срещу правни претенции;
 9. Защита на права на собственост чрез видеонаблюдение, както и други мерки за защита на сградите и съоръженията в рамките на законово допустимите граници;
 10. Гарантиране на достъпността, оперирането и безопасността на техническите системи, както и управление на техническите данни.

Горното описание на целите се припокрива изцяло с описанието на легитимните интереси, въз основа на които обработваме съответните лични данни.

Данните се обработват въз основа на Член 6(1) (e) от ОРЗД. Ако не ни предоставите тази информация, ние няма да можем да обработим Вашите заявки/въпроси или да изпълним договор с трето лицеили да реализираме някоя от другите си цели, посочени по-горе в настоящата т. 3.3.

3.4. Съгласие

Ако сте дали своето съгласие за обработване на Вашите лични данни за определени цели, целите произтичат от съответното съдържание в това съгласие. Данните се обработват въз основа на Член 6(1) (а) от ОРЗД. Ние не можем да удовлетворим искането, обхванато от съгласието, ако тази информация не бъде предоставена. Може да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, преди то да бъде оттеглено.

Въз основа на всяка декларация за съгласие, която може да сте предоставили, дружествата, изброени в декларацията за съгласие, могат да използват данните, например, за да предоставят грижа за настоящи и потенциални клиенти, както и за да се свържат с Вас по един от предпочитаните от Вас канали за тази цел. Вашите данни се използват в тази рамка, за да и предложим вълнуващо преживяване с бранда и услугите, предлагани от Порше и да гарантираме, че комуникацията и взаимодействието с Вас са персонализирани и възможно най-подходящи.

Кои от Вашите данни ще бъдат реално ползвани за осигуряване на персонализирани услуги на сегашни и потенциални клиенти, по същество зависи от това кои данни са били събрани въз основа на заявки и консултации (напр., при покупка или поддръжка на продукти на Порше) и кои данни (напр., за Вашите лични интереси) са били разкрити в съответните точки за контакт (напр., в Автосалон на Порше или чрез уебсайт).

Обхватът на съгласието, което сте дали, реално зависи от формулировката на декларацията за съгласие въвформата за контакт.

4. Получатели на личните данни

Вътрешни получатели: Единствените лица, които имат достъп в рамките на Витоша Спортс Карс ЕООД., са тези, на които този достъп е необходим за целите, посочени в Раздел 3 по-горе.

Външни получатели: Ние препращаме Вашите лични данни до външни получатели извън Витоша Спортс Карс ЕООД., само ако това е необходимо за управление или обработване на Вашето запитване или за изпълнение на договор с Вас, ако съществува друго законово разрешение или задължение, или ако сме получили Вашето съгласие да предоставим тези данни.

Външни получатели могат да бъдат:

а) Лица, обработващи личните данни:

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG или неговата група дружества, както и външни доставчици на услуги, които използваме при предоставяне на услугите, например, в областта на техническата инфраструктура и поддръжка за предлаганото от Витоша Спортс Карс ЕООД.или за предоставянето на съдържание във връзка с договор. Ние внимателно подбираме и редовно проверяваме лицата, обработващи личните данни, за да се уверим, че сигурността и конфиденциалността на Вашите лични данни са защитени. Доставчиците на услуги могат да използват данните единствено за посочените от нас цели.

б) Държавни органи

Органи и държавни институции, като прокурори, съдилища или финансови органи, към които трябва да прехвърлим лични данни на законово основание. Данните се прехвърлят въз основа на Член 6(1) (в) от ОРЗД.

в) Частни субекти

Търговци и обслужващи компании на Порше, партньори за сътрудничество, доставчици на услуги или назначен персонал, към който се прехвърлят данните въз основа на Вашето съгласие, за обработка на запитване, или изпълнение на договор с Вас или за защита на легитимни интереси, например, други Автосалони на Порше или Сервизни центрове на Порше, финансиращи банки, кредитни агенции, доставчици на други услуги или доставчици на транспортни услуги. Данните се прехвърлят въз основа на Член 6(1) (а), (б) и/или (е) от ОРЗД.

5. Обработване на данни в трети държави

Ако данните се прехвърлят към лица, чиито места на установяване или място за обработване на данните се намират извън държави-членки на Европейския съюз и извън държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ние се уверяваме, преди да препратим данните, че освен в законно разрешени изключителни случаи, свързани с получателя, съществува необходимото ниво за защита на данните (напр., чрез решение за адекватно ниво на защита на Европейската комисия, чрез подходящите гаранции като самосертифициране на получателя във връзка с Щита за личните данни в отношенията между ЕС-САЩ, или договарянето на стандартните договорни клаузи на ЕС между нас и получателя) или съществува достатъчно съгласие от Ваша страна.

Можем да Ви предоставим общ преглед на получателите в трети държави и копие от конкретно договорените регулации за гарантиране на необходимото ниво на защита на данните. За да ги получите, моля, свържете се с адреса, посочен в Раздел 1.

6. Източници и категории данни при събирането на данни от трети страни

Ние обработваме не само личните данни, които получаваме директно от Вас. Ние получаваме много лични данни от трети страни, при условие че имаме правно основание за това. По-долу може да се запознаете с общ преглед на източниците и категориите данни, приложими при събирането на данни от трети страни:

 • В случай на покупка, ремонт и финансови транзакции, ние получаваме данни за кредитен рейтинг (стойности на кредитния рейтинг) от кредитни агенции; данните се събират на основание Член 6 (1) (е) от ОРЗД, за да бъдат защитени нашите легитимни интереси.
 • Възможно е временно да използваме данни от партньори, за да подобряваме във времето качеството наданните, например като проверяваме адресите и успеваемостта за доставяне на е-поща.

7. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Ние не използваме автоматизирани процеси на вземания на решения съгласно Член 22 от ОРЗД при подготвяне, установяване и утвърждаване на бизнес отношения. Профилирането се извършва единствено за поддържане на нашите легитимни интереси като част от целите на обработване на данните, посочени в Раздел 3.3.

8. Срок на съхранение, изтриване

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни само за такъв период от време, какъвто е необходим за изпълнение на целите, посочени в настоящия документ или в общите изготвени договорни документи, или в случай на съгласие - докато не оттеглите своето съгласие. Ако оттеглите своето съгласие за обработване на Вашите лични данни, ние ще ги изтрием, освен ако е налице друго основание, въз основа на което да обработваме данните. Също така ще изтрием Вашите лични данни, ако сме задължени да сторим това по други законово установени причини.

В съответствие с тези общи принципи, обикновено изтриваме Вашите лични данни незабавно

 • след като правните основания спрат да бъдат приложими и при условие че не са приложими други правни основания (напр., срок за съхранение по силата на търговски закон/данъчен закон). В този случай ние ще изтрием данните, веднага щом правните основания престанат да бъдат приложими.
 • Ако повече нямаме нужда от данните за целите на подготвяне/изпълнение на договор или легитимни интереси и не са приложими други правни основания (напр., срок за съхранение по силата на търговски закон/данъчен закон). В този случай ние ще изтрием данните, веднага щом правните основания престанат да бъдат приложими.
 • ако целта на събиране на данните вече не е приложима и при условие че не са приложими други правни основания (напр., срок за съхранение по силата на търговски закон/данъчен закон). В този случай ние ще изтрием данните, веднага щом правните основания престанат да бъдат приложими.

9. Права на субектите на данни

Като субект на данните, засегнат от обработването на данните, имате редица права. По-конкретно,

Право на достъп: Имате право да получите информация от нас за данните, които съхраняваме за Вас.

Право на коригиране и изтриване. Имате право да изисквате от нас да коригираме неверни данни и - при условие че са спазени правните изисквания - да изтрием Ваши данни.

Ограничаване на обработването: Имате правото - при условие че са спазени правните изисквания - да поискате ограничаване на обработването на Вашите данни.

Преносимост на данни: Ако сте ни предоставили данни въз основа на договор или съгласие, имате право, съгласно правните изисквания, да получите данните, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или може да пожелаете да прехвърлим тези данни към друг администратор.

Възражение срещу обработването на данни с правно основание "легитимен интерес": Имате право да възразите по всяко време на основание, свързано конкретно с Вашата ситуация, срещу това, че обработваме Вашите данни, при условие че това възражение се базира на правно основание "легитимен интерес". Ако упражните своето право на възражение, ние ще преустановим обработването на Вашите данни, освен ако можем - съгласно правните изисквания - да докажем убедителни законови основанияза по-нататъшно обработване, които имат преимущество пред Вашите права.

Възражение срещу обработването на данни за целите на директен маркетинг: Ако обработваме Вашите лични данни на базата на правно основание "легитимен интерес", за да провеждаме директен маркетинг, имате право да възразите срещу това обработване във всеки един момент.

Оттегляне на съгласие: Ако сте ни дали своето съгласие за обработване на Вашите данни, можете да оттеглите това съгласие във всеки един момент, с действие за в бъдеще. Законосъобразността на обработването на Вашите данни до момента на оттегляне на съгласието остава незасегната.

Право на жалба до надзорен орган Може да подадете жалба до компетентния надзорен орган, ако смятате, че обработването на Вашите данни е в нарушение на законодателството. За да направите това, може да подадете заявление при органа за защита на данните, който отговаря за Вашия град/населено място или страна, или органа за защита на данните, който отговаря за нас.

Връзка с нас и упражняване на Вашите права: Моля не се колебайте да се свържете с нас, ако имате каквито и да било въпроси относно обработването на Вашите лични данни, Вашите права като субект на данните и всяко съгласие, дадено от Ваша страна. За да упражните което и да било от горепосочените права, моля свържете се с нас на dataprivacy@porsche.bg или на пощенския адрес, посочен по-горе в Раздел 1. При това, моля да се уверите, че е възможно да Ви идентифицираме по безспорен начин. Ако желаете да оттеглите своето съгласие, може да използвате същия контакт за връзка, който сте използвали при даване на съгласието си.

10. Предложения от трети страни

Услугите, предоставени от други доставчици, посочени в рамките на обхвата на договора за покупка наавтомобил или заявката за сервизен ремонт, са били и са структурирани и предоставени от трети страни. Ние не оказваме никакво влияние върху структурата, съдържанието или ролята на тези услуги, предоставени от трети страни. Ние изрично се дистанцираме от всякакво съдържание в оферти на трети страни. Моля, свържете се с доставчиците на тези оферти от трети страни, ако е необходимо, за да получите нужната информация.

11. Статус

Приложима е последната версия на настоящата политика за поверителност. Дата 25.05.18 г.