Integritetspolicy
 

Integritetspolicy

Porsches laddningsutrustning för hemmet

(Gäller Home Energy Manager, Mobile Charger Connect, Wall Charger Connect och Porsche Wallbox)

Vi, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (hädanefter ”vi” eller ”Porsche AG”), tackar för ditt intresse för våra produkter för laddning i hemmet (nedan ”Porsche laddningshårdvara”). Vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Behandlingen av dina personuppgifter sker helt i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning, i synnerhet i enlighet med Dataskyddsförordningen (nedan ”GDPR”). Med denna integritetspolicy informerar vi dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt om dina rättigheter som registrerad inom ramen för online-erbjudandet. För information om behandling av personuppgifter inom andra områden hänvisas till respektive specifika integritetspolicy för dessa områden.

Om vi hänvisar till denna integritetspolicy från externa sociala medieprofiler, gäller följande förklaringar endast i den mån databehandlingen äger rum inom vårt ansvarsområde och i den mån ingen annan specifik och därmed överordnad information om dataskydd lämnas i samband med sådana sociala medieprofiler.

1. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig för databehandlingen i enlighet med dataskyddslagstiftningen är:

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Tyskland
Tel: +49 (0) 711 911-0
E-post: info@porsche.de

Om du har frågor eller förslag rörande dataskyddet är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud finner du här:

Dr Ing. h.c. F. Porsche AG
Beauftragter für Datenschutz (Dataskyddsombud)
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Tyskland
Kontakt: https://www.porsche.com/privacy-contact/

2. Dataskyddets omfattning

Dataskyddet omfattar skydd av personuppgifter. Som personuppgift gäller varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (s.k. registrerad person). Detta inkluderar information om namn, postadress, e-postadress och telefonnummer, men även annan information som skapas inom ramen för nyttjandet av online-erbjudandet, i synnerhet information om start och avslutande samt om nyttjandets omfattning, liksom även lagring av din IP-adress.

3. Databehandlingens ändamål och rättsliga grund

Nedan finner du en översikt över ändamål och rättslig grund för databehandling inom ramen för online-erbjudandet. Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med rättsliga krav, även då i enskilda fall en annan rättslig grund än den som anges nedan kan komma att gälla.

Att du tillhandahåller personuppgifter kan krävas enligt lag eller avtal, eller vara nödvändigt för ingående av avtal. I fall då du är skyldig att tillhandahålla personuppgifter meddelar vi dig detta. Vi upplyser även om vilka konsekvenser ett avstående från tillhandahållande personuppgifter kan komma att få (t.ex. att vissa anspråk ej kan ställas, eller upplysning om att vi ej kan tillhandahålla den efterfrågade tjänsten om vi ej kan få tillgång till vissa uppgifter). Det är i princip möjligt att nyttja online-erbjudandet även utan registrering. För vissa tjänster och funktioner kan registrering dock komma att krävas. Om du använder vårt online-erbjudande utan att registrera dig kan vissa personuppgifter ändå komma att behandlas.

3.1. Uppfyllande av skyldigheter före och efter ingående av avtal

Vi behandlar dina personuppgifter om detta är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att fullgöra åtgärder som vidtas på din begäran innan ingående av avtal. Rättslig grund för databehandlingen utgörs av artikel 6.1 b) i GDPR. Databehandlingen har till ändamål att möjliggöra nyttjande av våra specifika produkter och tjänster inom ramen för online-erbjudandet.

Detta innefattar i synnerhet följande funktioner:

• Lagring av tekniska diagnostiska data för supportändamål

I händelse av att fel uppstår i enheten kan de tekniska diagnostiska uppgifterna sändas till Porsche AG i krypterad form. Med dessa data kan supportmedarbetarna ge dig optimalt stöd. Samtycke till automatisk dataöverföring är frivilligt och kan när som helst återkallas. Överföringen omfattar följande data: unikt enhets-ID, tekniska statusvärden vid viss tidpunkt, diagnostiska koder, prestandaklass, programvaru- och maskinvaruversioner, produktionsdatum, tillverkarinformation, landspecifikationer inklusive statusinformation.

• Granska och installera programuppdateringar

För att säkerställa korrekt funktion för Porsche-laddaren är det nödvändigt att uppdateringar installeras regelbundet. Dessa uppdateringar inkluderar funktionsförbättringar, buggfixar och viktiga säkerhetsuppdateringar. Det kontrolleras regelbundet om en ny programvara finns tillgänglig på Porsche Backends. Om så är fallet kommer paketet att laddas ner och installeras av enheten efter att du har godkänt detta.

• Länk till befintligt Porsche ID-konto

Om du väljer att använda andra onlinetjänster för laddningsutrustningen från Porsche krävs det att du kopplar laddningsutrustningen till ditt befintliga My Porsche-konto från Porsche Connect, vilket erbjuds på utvalda försäljningsställen hos Porsche Connect-återförsäljare. Vid användning av onlinetjänsterna överförs följande persondata och ytterligare enhetsspecifika data till Porsche och behandlas där för att ta fram och tillhandahålla tjänsterna:

• Kundidentifiering (Porsche-ID eller enhetens serienummer)

• Inläsning av statistik (ej tillämpligt för Home Energy Manager)

• Information om laddningshistorik (gäller ej Home Energy Manager)

• Status (för enheten samt laddningsprocessen)

• Anslutningsstatus

• Tidsstämpel för senaste kommunikationsinställning.

3.2. Uppfyllande av juridiska skyldigheter

Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att uppfylla rättsliga krav vilka ålagts oss. Databehandlingen äger rum enligt den rättsliga grunden i artikel 6.1 c) i GDPR. Sådana krav kan exempelvis härröra från handels-, skatte-, telekommunikations-, penningtvätts-, finans- eller straffrätt. Databehandlingens ändamål utgår från respektive rättslig skyldighet – behandlingen syftar i regel till att uppfylla statliga kontroll- och informationskrav.

3.3. Skydd av legitima intressen

Dessutom behandlar vi dina personuppgifter i syfte att skydda våra eller tredje parts legitima intressen, såvida inte sådana av dina intressen som kräver skydd av dina personuppgifter är överordnade dessa. Databehandlingen äger rum enligt den rättsliga grunden i artikel 6.1 f) i GDPR. Databehandling med syfte att skydda legitima intressen äger rum med följande ändamål eller för att skydda följande intressen.

• Vidareutveckling av produkter, tjänster och supporterbjudanden samt andra åtgärder för att kontrollera affärstransaktioner och processer;

• Förbättring av produktkvalitet, eliminering av fel och funktionsfel, t.ex. genom analys av fordonsdata och kundfeedback

Om du nyttjar online-erbjudandet kommer data som rör din slutenhet och ditt nyttjande av online-erbjudandet att behandlas och lagras i en så kallad loggfil. Detta gäller i synnerhet tekniska data som datum och tid för åtkomst, besökets längd, typ av använd slutenhet, använt operativsystem, använda funktioner, mängd överförd data, IP-adress och referens-URL. Vi behandlar dessa uppgifter för att säkerställa den tekniska driften och för att identifiera samt eliminera fel. Detta ryms inom vårt berättigade intresse av att möjliggöra nyttjande av appen samt för att säkerställa dess tekniska funktioner. Vi analyserar inte uppgifterna för att dra slutsatser om din person.

3.4. Samtycke

Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke. Databehandlingen äger rum enligt den rättsliga grunden i artikel 6.1 a) i GDPR. Om du ger ditt samtycke är detta alltid kopplat till angivet ändamål. Databehandlingens ändamål framgår av din samtyckesdeklaration. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, dock utan att detta påverkar riktigheten av den behandling som med samtycket som grund ägt rum fram till tidpunkten för återkallelsen.

Om du har gett ditt samtycke därtill, kan de företag som anges i samtyckesförklaringen använda uppgifterna, till exempel för individuell kundservice utifrån uppgifter om lagrade intressen, samt i detta syfte kontakta dig via de kommunikationskanaler du har uppgivit. Dina uppgifter kommer i sådana sammanhang att användas för att erbjuda dig inspirerande Porsche-upplevelser och -tjänster och för att göra vår kommunikation och interaktionen med dig så personlig och relevant som möjligt. Vilka specifika lämnade uppgifter som kommer att användas för individuell kundservice beror i första hand på vilka uppgifter som samlats in utifrån beställningar och rådgivning (t.ex. vid köp eller service av Porsche-produkter) samt vilka uppgifter du har lämnat vid respektive kontaktpunkt (t.ex. i Porsche Center) eller har gjort tillgängliga (t.ex. dina personliga intressen).

3.5. Ändring av ändamål

I den mån vi, utöver ett sådant samtycke eller utöver rättsligt tvingande ändamål, behandlar dina personuppgifter för annat ändamål än det för vilket uppgifterna insamlats, beaktar vi i enlighet med artikel 6.4 i GDPR förenligheten av det ursprungliga och det nya ändamålet, typen av personuppgifter, möjliga följder av ytterligare behandling för dig samt garantierna för skydd av personuppgifter.

4. Åtkomstbehörighet för slutenheten

Vissa funktioner i vårt online-erbjudande kräver medgivande av behörighet för åtkomst till din slutenhet (t.ex. tillgång till platsdata). Du bestämmer själv vilka behörigheter du vill godkänna. Om du önskar nyttja berörda funktioner måste du dock godkänna därmed förbundna åtkomstbehörigheter, då du annars ej får tillgång till dessa funktioner. Behörigheterna förblir aktiva så länge du inte återställer dem på din slutenhet genom att inaktivera respektive inställning.

5. Mottagare av personuppgifter

Inom vårt företag har endast sådana personer tillgång till dina personuppgifter vilka behöver dem för de ändamål som nämns i varje enskilt fall. Dina personuppgifter kommer endast att vidarebefordras till externa mottagare om det föreligger lagligt tillstånd därför eller om vi har ditt samtycke. Nedan följer en översikt över relevanta mottagare:

• Personuppgiftsbiträden: Noggrant utvalda och kontrollerade koncernbolag och externa tjänsteleverantörer, exempelvis inom områden som rör teknisk infrastruktur och underhåll. Personuppgiftsbiträden får endast använda uppgifterna i enlighet med våra instruktioner.

• Offentliga organ: Myndigheter och statliga institutioner, såsom skattemyndigheter, allmänna åklagarmyndigheter eller domstolar, till vilka vi är skyldiga eller nödgade att överföra personuppgifter, exempelvis för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att skydda legitima intressen.

• Privata organ: Koncernföretag, Porsche-återförsäljare och serviceföretag, samarbetspartners, tjänsteleverantörer (ej bundna av instruktioner) eller auktoriserade personer exempelvis vid Porsche-center och Porsche-servicecenter, kreditgivare, kreditupplysningsinstitut eller transporttjänsteleverantörer.

6. Behandling av uppgifter i tredjeländer

Om en överföring av uppgifter genomförs till organ vilkas säte eller plats för behandling av uppgifterna inte är en medlemsstat i EU eller EES eller en stat som omfattas av ett beslut om adekvat dataskyddsnivå från EU-kommissionen, säkerställer vi före överföringen att dataöverföringen omfattas av ett lagstadgat tillstånd eller att det finns garantier för en adekvat dataskyddsnivå med avseende på dataöverföringen (t.ex. genom avtalsgarantier, officiellt erkända regler eller bindande interna dataskyddsbestämmelser hos mottagaren) eller att du har gett ditt samtycke till dataöverföringen.

Om dataöverföringen grundar sig på artikel 46, 47 eller 49.1.2 i GDPR kan du av oss erhålla en kopia av garantier för föreliggande av adekvat nivå av dataskydd med avseende på dataöverföringen, eller upplysning om var en sådan kopia av garantierna återfinns. Använd uppgifterna i avsnitt 1 för detta ändamål.

7. Lagringstid, radering

Om det föreligger rättsligt tillstånd härför, lagrar vi dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå lagringens ändamål resp. så länge du inte har återkallat ditt samtycke. Vid invändning mot behandlingen raderar vi dina personuppgifter, dock ej om fortsatt behandling är tillåten enligt lagstadgade bestämmelser. Vi raderar även dina personuppgifter när vi av andra rättsliga skäl är skyldiga härtill. Genom att tillämpa dessa allmänna principer raderar vi i regel dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål

• efter att den rättsliga grunden upphört att existera och förutsatt att ingen annan rättslig grund (t.ex. kommersiella och skattemässiga lagringsperioder) kräver fortsatt lagring. Om det senare gäller, raderar vi uppgifterna så snart sådan rättslig grund ej längre gäller;

• om dina personuppgifter inte längre krävs för våra ändamål och ingen annan rättslig grund (t.ex. kommersiella och skattemässiga lagringsperioder) kräver fortsatt lagring. Om det senare gäller, raderar vi uppgifterna så snart sådan rättslig grund ej längre gäller.

8. Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn: Du har rätt till insyn i de personuppgifter vi sparar om dig.

Rätt till rättelse och radering: Du kan kräva att vi rättar felaktiga uppgifter eller att vi − om rättsliga villkor därför är uppfyllda − raderar dina uppgifter.

Begränsning av databehandlingen: Du kan kräva att vi − förutsatt att de rättsliga villkor därför är uppfyllda − begränsar behandlingen av dina uppgifter.

Dataportabilitet: Om du har tillhandahållit uppgifter på grundval av avtal eller samtycke kan du, under förutsättning att rättsliga villkor därför är uppfyllda, begära att de uppgifter som du tillhandahållit lämnas ut i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller alternativt att vi överför dem till annan personuppgiftsansvarig.

Invändning: Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter, av skäl som hänför sig till din specifika situation såvida detta grundar sig på skyddet av legitima intressen. Om du utövar din rätt att göra invändningar slutar vi att behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen vilka väger tyngre än dina egna rättigheter.

Invändning mot direktreklam: Om vi behandlar dina personuppgifter för att bedriva direktreklam har du rätt att när som helst invända mot vår databehandlingen för detta ändamål. Om du utnyttjar din rätt att göra invändningar kommer vi att stoppa behandlingen för detta ändamål.

Återkallande av samtycke: Om du har givit ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke med framtida verkan. Sådana behandling av dina uppgifter som ägt rum redan innan återkallandet berörs inte av detta.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet: Du kan dessutom lämna in klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot gällande rätt. I detta syfte kan du kontakta den tillsynsmyndighet som ansvarar för din bostadsort resp. ditt land eller till den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss.

Kontakta oss och utöva dina rättigheter: Dessutom kan du utan kostnad kontakta oss om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter som registrerad. Kontakta oss via https://www.porsche.com/privacy-contact/ eller per post till den adress som anges i punkt 1 ovan. Säkerställ att vi entydigt kan identifiera dig. När du återkallar ditt samtycke kan du alternativt välja den kontaktmetod som du använde när du lämnade ditt samtycke.

9. Senast uppdaterad

Senaste versionen av denna integritetspolicy gäller. Status per 2024-02-12.

***