Retningslinjer for personvern
 

Retningslinjer for personvern

Porsche-utstyr for hjemmelading

(Gjelder Home Energy Manager, Mobile Charger Connect, Wall Charger Connect og Porsche Wallbox)

Vi, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (heretter kalt «vi» eller «Porsche AG»), setter pris på din interesse for våre hjemmeladeprodukter (heretter kalt «Porsche-ladeutstyr»). Vi tar beskyttelsen av personopplysningene dine svært alvorlig. Personopplysningene dine behandles utelukkende innenfor rammen av de lovbestemte bestemmelsene i personvernlovgivningen, særlig personvernforordningen (heretter kalt «GDPR»). Med denne personvernerklæringen informerer vi deg om behandlingen av personopplysningene dine og om dine rettigheter som registrert i forbindelse med vårt nettbaserte tilbud. For informasjon om behandling av personopplysninger på andre områder, vennligst se de respektive personvernerklæringene.

Hvis vi henviser til denne personvernerklæringen fra eksterne profiler på sosiale medier, gjelder følgende forklaringer bare i den grad behandlingen skjer innenfor vårt ansvarsområde og i den grad det ikke gis mer spesifikk og dermed overordnet informasjon om personvern i forbindelse med slike profiler på sosiale medier.

1. Ansvarlig person og personvernombud

Ansvarlig for databehandling i henhold til personvernlovgivningen er:

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Tyskland
Tlf: +49 (0) 711 911-0
E-post: info@porsche.de

Hvis du har spørsmål eller forslag om personvern, er du velkommen til å kontakte oss. Du kan kontakte vårt personvernombud på følgende måte:

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Personvernombud
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Tyskland
Kontakt: https://www.porsche.com/privacy-contact/

2. Gjenstand for databeskyttelse

Personvern handler om beskyttelse av personopplysninger. Dette er all informasjon som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person (såkalt registrert). Dette inkluderer informasjon som navn, postadresse, e-postadresse eller telefonnummer, men også annen informasjon som oppstår i forbindelse med bruken av nettilbudet, spesielt informasjon om begynnelsen, slutten og bruksomfang samt overføring av IP-adressen din.

3. Formål og rettslig grunnlag for databehandling

Nedenfor finner du en oversikt over formålene og det rettslige grunnlaget for databehandlingen i forbindelse med nettilbudet. Under alle omstendigheter behandler vi personopplysninger i samsvar med lovens krav, selv om det i enkelte tilfeller skulle være relevant med et annet rettslig grunnlag enn det som er angitt nedenfor.

Det kan være påkrevd ved lov eller kontrakt at du oppgir personopplysninger, eller det kan være nødvendig for å inngå en kontrakt. Vi vil informere deg separat hvis du er forpliktet til å oppgi personopplysninger og de mulige konsekvensene av ikke å oppgi dem (f.eks. tap av krav eller varsel om at vi ikke kan levere den forespurte tjenesten uten å oppgi visse opplysninger). Bruk av nettilbudet er vanligvis mulig uten registrering. Bruk av enkelte tjenester og funksjoner kan kreve forhåndsregistrering. Selv om du bruker nettilbudene våre uten å registrere deg, kan personopplysninger likevel bli behandlet.

3.1. Oppfyllelse av kontraktsmessige og prekontraktsmessige forpliktelser

Vi behandler personopplysningene dine hvis dette er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i, eller for å gjennomføre tiltak før kontraktsinngåelse på din anmodning. Databehandling er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav b) GDPR. Formålet med behandlingen er blant annet å gjøre det mulig å bruke våre spesifikke produkter og tjenester som en del av nettilbudet.

I dette tilfellet dreier det seg spesielt om følgende funksjoner:

• Overføring av tekniske diagnosedata for støtteformål

Hvis det oppstår feil i enheten, kan de tekniske diagnosedataene sendes til Porsche AG i kryptert form. Med disse dataene kan støttemedarbeideren gi deg optimal støtte. Samtykke til automatisk dataoverføring er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. Overføringen inneholder følgende data: enhetens unike ID, tekniske statusverdier på et bestemt tidspunkt, diagnosekoder, ytelsesklasse, programvare- og maskinvareversjoner, produksjonsdato, produsentinformasjon, landspesifikasjoner inkludert statusinformasjon.

• Testing og installasjon av programvareoppdateringer

For å sikre at Porsche-laderen fungerer som den skal, er det nødvendig å installere oppdateringer regelmessig. Oppdateringene omfatter funksjonsforbedringer, feilrettinger og viktige sikkerhetsoppdateringer. Med jevne mellomrom sjekkes det om ny programvare er tilgjengelig i Porsches backend. Hvis dette er tilfelle, vil pakken lastes ned og installeres av enheten etter at du har samtykket til dette.

• Lenke til eksisterende Porsche ID-konto

Hvis du ønsker å bruke ekstra nettjenester for Porsche-ladeutstyret frivillig, er det nødvendig å koble Porsche-ladeutstyret til Porsche ID-kontoen din, som tilbys i utvalgte markeder av det respektive Porsche Connect-salgsselskapet. Som en del av bruken av nettjenestene overføres følgende personlige og enhetsspesifikke data til Porsche og behandles der for levering og utførelse av nettjenestene:

• Kundeidentifikasjon (Porsche ID eller enhetens serienummer)

• Ladestatistikk (gjelder ikke for Home Energy Manager)

• Informasjon om ladehistorikk (gjelder ikke Home Energy Manager)

• Status (for enheten og ladeprosessen)

• Tilkoblingsstatus og

• Tidsstempel for siste kommunikasjonsoppsett.

3.2. Oppfyllelse av juridiske forpliktelser

Vi behandler personopplysningene dine for å overholde juridiske forpliktelser som vi er underlagt. Databehandling er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i GDPR. Forpliktelsene kan for eksempel følge av handels-, skatte-, hvitvaskings-, finans- eller straffelovgivningen. Formålet med behandlingen følger av den respektive juridiske forpliktelsen; behandlingen tjener vanligvis til å oppfylle statlige kontroll- og informasjonsforpliktelser.

3.3. Ivaretakelse av legitime interesser

Vi behandler også personopplysningene dine for å beskytte våre berettigede interesser eller tredjeparters interesser, med mindre dine interesser, som krever beskyttelse av personopplysningene dine, går foran. Databehandling er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR. Behandling for å ivareta berettigede interesser utføres for følgende formål eller for å ivareta følgende interesser.

• Videreutvikling av produkter, tjenester og støttetilbud samt andre tiltak for å håndtere forretningstransaksjoner og -prosesser;

• Forbedre produktkvaliteten og eliminere feil og funksjonsfeil, blant annet ved å analysere kjøretøydata og tilbakemeldinger fra kunder.

Når du får tilgang til nettilbudet, behandles og lagres opplysninger om din enhet og din bruk av nettilbudet i en såkalt loggfil. Dette gjelder særlig tekniske data som dato og klokkeslett for besøket, besøkets varighet, type sluttbruker, operativsystem som brukes, funksjoner som brukes, mengde data som sendes, IP-adresse og henvisnings-URL. Vi behandler disse opplysningene for å sikre teknisk drift og for å identifisere og utbedre feil. På denne måten ivaretar vi hensynet til å sikre teknisk funksjonalitet på lang sikt. Vi bruker ikke disse opplysningene til å trekke konklusjoner om din person.

3.4. Samtykke

Vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke. Databehandling er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR. Hvis du gir ditt samtykke, er det alltid til et bestemt formål; formålet med behandlingen bestemmes av innholdet i samtykkeerklæringen din. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt uten at det påvirker lovligheten av behandlingen basert på samtykke før det ble trukket tilbake.

Hvis du har gitt ditt samtykke, kan selskapene som er oppført i samtykkeerklæringen bruke opplysningene på dette grunnlaget, f.eks. til individuell kundestøtte og potensiell kundestøtte, og kontakte deg for disse formålene via de kommunikasjonskanalene du har bedt om. Opplysningene dine brukes i denne sammenhengen for å gi deg en inspirerende merkevare- og kundeopplevelse med Porsche og for å gjøre kommunikasjonen og interaksjonen med deg så personlig og relevant som mulig. Hvilke av dataene dine som spesifikt brukes til individuell kundestøtte og potensiell kundestøtte, avhenger spesielt av hvilke data som er samlet inn på grunnlag av bestillinger og konsultasjoner (f.eks. ved kjøp eller service av Porsche-produkter) og hvilke data du har oppgitt på de respektive kontaktpunktene (f.eks. i Porsche-senteret) (f.eks. dine personlige interesser).

3.5. Endring av formålet

I den grad vi behandler dine personopplysninger for et annet formål enn det som dataene ble samlet inn for, utover et tilsvarende samtykke eller et overbevisende juridisk grunnlag, tar vi i samsvar med artikkel 6 (4) GDPR hensyn til kompatibiliteten til det opprinnelige formålet og formålet som nå forfølges, arten av personopplysningene, de mulige konsekvensene av videre behandling for deg og garantiene for beskyttelse av personopplysningene.

4. Tilgangsautorisasjoner i sluttapparatet

Enkelte funksjoner i vårt nettilbud krever autorisasjon for å få tilgang til sluttapparatet ditt (f.eks. tilgang til posisjonsdata). Innvilgelse av autorisasjoner er frivillig. Hvis du ønsker å bruke de tilsvarende funksjonene, må du imidlertid gi de nødvendige autorisasjonene, ellers vil du ikke kunne bruke disse funksjonene. Fullmaktene forblir aktive så lenge du ikke har tilbakestilt dem i sluttapparatet ved å deaktivere den aktuelle innstillingen.

5. Mottakere av personopplysninger

I selskapet vårt er det bare de personene som har bruk for det som har, for de oppgitte formålene, tilgang til personopplysningene dine. Personopplysningene dine vil bare bli gitt videre til eksterne mottakere hvis vi har juridisk tillatelse til det eller hvis vi har ditt samtykke. Nedenfor finner du en oversikt over de aktuelle mottakerne:

• Prosessor: Konsernselskaper eller eksterne tjenesteleverandører, for eksempel innen teknisk infrastruktur og vedlikehold, som er nøye utvalgt og gjennomgått. Databehandlerne kan bare bruke opplysningene i samsvar med våre instrukser.

• Offentlige organer: Myndigheter og statlige institusjoner, f.eks. skattemyndigheter, påtalemyndigheter eller domstoler, som vi (må) overføre personopplysninger til, f.eks. for å oppfylle juridiske forpliktelser eller for å beskytte legitime interesser.

• Private organer: Konsernselskaper, Porsche-forhandlere og serviceselskaper, samarbeidspartnere, tjenesteleverandører (som ikke er bundet av instrukser) eller autoriserte personer som Porsche-sentre og Porsche-servicesentre, finansieringsbanker, kredittbyråer eller leverandører av transporttjenester.

6. Databehandling i tredjeland

Hvis data overføres til organer som ikke har sitt hovedkontor eller databehandlingssted i en medlemsstat i EU, en annen stat som har undertegnet avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet eller en stat der et adekvat personvernnivå er fastsatt ved en beslutning fra EU-kommisjonen, vil vi før overføringen forsikre oss om at dataoverføringen enten er omfattet av en juridisk autorisasjon, at det finnes garantier for et adekvat personvernnivå med hensyn til dataoverføringen (f.eks. gjennom avtale om kontraktsgarantier, offisielt anerkjente forskrifter eller bindende interne personvernforskrifter hos mottakeren, eller at du har gitt ditt samtykke til dataoverføringen. f.eks. gjennom avtale om kontraktsmessige garantier, offisielt anerkjente forskrifter eller bindende interne personvernforskrifter hos mottakeren) eller at du har gitt ditt samtykke til dataoverføringen.

Hvis dataoverføringen skjer på grunnlag av artikkel 46, 47 eller 49 (1) andre ledd i GDPR, kan du få en kopi av garantiene for at det foreligger et adekvat personvernnivå i forbindelse med dataoverføringen eller en henvisning til tilgjengeligheten av en kopi av garantiene fra oss. Vennligst bruk opplysningene i avsnitt 1.

7. Lagringsperiode, sletting

Hvis vi har lovhjemmel til å gjøre det, vil vi bare lagre personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet, eller så lenge du ikke har trukket tilbake samtykket ditt. Hvis du protesterer mot behandlingen, sletter vi personopplysningene dine, med mindre videre behandling fortsatt er tillatt i henhold til lovbestemmelsene. Vi sletter også personopplysningene dine hvis vi er forpliktet til å gjøre det av andre juridiske grunner. I henhold til disse generelle prinsippene sletter vi vanligvis personopplysningene dine umiddelbart.

• Etter at det rettslige grunnlaget har opphørt å gjelde, og forutsatt at det ikke foreligger noe annet rettslig grunnlag (f.eks. oppbevaringsperioder i henhold til handels- og skattelovgivningen). Hvis sistnevnte er tilfelle, sletter vi opplysningene når det andre rettslige grunnlaget ikke lenger gjelder;

• Hvis personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige for de formålene vi forfølger, og det ikke foreligger noe annet rettslig grunnlag (f.eks. oppbevaringsperioder i henhold til handels- og skattelovgivningen). Hvis sistnevnte er tilfelle, sletter vi opplysningene når det andre rettslige grunnlaget ikke lenger gjelder.

8. De registrertes rettigheter

Rett til informasjon: Du har rett til å få informasjon om personopplysningene vi har lagret om deg.

Rett til retting og kansellering: Du kan kreve retting av uriktige opplysninger og – i den grad lovens krav er oppfylt – sletting av opplysningene dine.

Begrensning av behandling: Hvis de juridiske kravene er oppfylt, kan du kreve at vi begrenser behandlingen av opplysningene dine.

Portabilitet av data: Hvis du har gitt oss opplysninger på grunnlag av en avtale eller et samtykke, kan du be om å få opplysningene du har gitt oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, eller at vi overfører dem til en annen behandlingsansvarlig hvis de juridiske kravene er oppfylt.

Motsetning: Du har rett til når som helst å motsette deg databehandling fra oss av grunner som skyldes din spesielle situasjon, i den grad dette er basert på beskyttelse av legitime interesser. Hvis du utøver din rett til å protestere, vil vi avslutte behandlingen, med mindre vi kan påvise tvingende legitime grunner for videre behandling som veier tyngre enn dine rettigheter og interesser.

Innsigelse mot direkte reklame: Hvis vi behandler personopplysningene dine med henblikk på direkte markedsføring, har du når som helst rett til å motsette deg at vi behandler opplysninger for dette formålet. Hvis du benytter deg av din rett til å protestere, vil vi avslutte behandlingen for dette formålet.

Tilbakekalling av samtykke: Hvis du har gitt oss ditt samtykke til å behandle personopplysningene dine, kan du når som helst tilbakekalle dette med virkning for fremtiden. Lovligheten av behandlingen av opplysningene dine frem til kanselleringen forblir upåvirket av dette.

Rett til å klage til tilsynsmyndigheten: Du kan også sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten hvis du mener at behandlingen av opplysningene dine er i strid med gjeldende lovgivning. Du kan kontakte den tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for ditt bosted eller land, eller den tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for oss.

Din kontakt med oss og utøvelsen av dine rettigheter: Du kan også kontakte oss kostnadsfritt hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine og dine rettigheter som registrert. Vennligst kontakt https://www.porsche.com/privacy-contact/ eller per post til adressen som er oppgitt i punkt 1 ovenfor. Sørg for at vi er i stand til å identifisere deg tydelig. Når du trekker tilbake samtykket ditt, kan du alternativt velge den kontaktmetoden du brukte da du ga ditt samtykke.

9. Gyldighet

Den nyeste versjonen av denne personvernerklæringen gjelder. Fra og med 12.02.2024.

***