Privacybeleid
 

Privacybeleid

Porsche-thuislaadapparatuur

(Geldt voor Home Energy Manager, Mobile Charger Connect, Wall Charger Connect & Porsche Wallbox)

Wij, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (hierna ‘wij’ of ‘Porsche AG’), zijn blij met uw interesse in onze thuislaadproducten (hierna ‘Porsche-oplaadhardware’). We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna ‘AVG’). Met deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene bij het gebruik van de online tool. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens op andere domeinen vindt u in de desbetreffende privacyverklaring.

Als wij op externe socialemedia-profielen naar deze privacyverklaring verwijzen, geldt de volgende uitleg uitsluitend voor zover de verwerking binnen ons verantwoordelijkheidsgebied plaatsvindt en voor zover er met betrekking tot dergelijke socialemedia-profielen geen specifiekere en daarom te prioriteren informatie over gegevensbescherming beschikbaar is gemaakt.

1. Verantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke in de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is:

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Duitsland
Tel: +49 (0) 711 911-0
E-mail: info@porsche.de

Als u vragen of suggesties hebt met betrekking tot gegevensbescherming, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze functionaris voor gegevensbescherming is als volgt te bereiken:

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Functionaris voor de gegevensbescherming
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Duitsland
Contact: https://www.porsche.com/privacy-contact/

2. Onderwerp van de gegevensbescherming

Het onderwerp van de gegevensbescherming is de bescherming van persoonsgegevens. Dit zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de zogenaamde betrokkene). Daaronder valt informatie zoals uw naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook andere informatie die ontstaat in de loop van het gebruik van de online tool, in het bijzonder informatie over het begin, het einde en de omvang van het gebruik en de overdracht van uw IP-adres.

3. Doeleinden en rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking

Hieronder krijgt u een overzicht van de doeleinden en rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking in het kader van de online tool. Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen, ook als in bepaalde gevallen een andere dan de hierna aangegeven rechtsgrondslag van toepassing is.

De verstrekking van persoonsgegevens door u kan daarbij wettelijk of uit hoofde van een overeenkomst verplicht of voor het afsluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn. Wij stellen u er afzonderlijk van in kennis of u verplicht bent persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn indien u dat niet doet (bijv. verlies van rechten of de melding onzerzijds dat de aangevraagde dienst niet zal worden verleend zonder dat bepaalde informatie wordt verstrekt). Het gebruik van de online tool is in principe zonder registratie mogelijk. Voor het gebruik van bepaalde diensten en functies is mogelijk een voorafgaande registratie vereist. Ook als u de online tool zonder registratie gebruikt, kan het zijn dat persoonsgegevens worden verwerkt.

3.1. Vervulling van contractuele en precontractuele plichten

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of in het kader van de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek worden getroffen. De gegevensverwerking geschiedt op grond van artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. Het doel van de verwerking is om het gebruik van onze specifieke producten en diensten in het kader van de online tool mogelijk te maken.

Dat zijn in dit specifieke geval met name de volgende functies:

• Overdracht van technische diagnostische gegevens voor ondersteuningsdoeleinden

In het geval van storingen in het apparaat kunnen de technische diagnosistische gegevens gecodeerd naar Porsche AG worden verzonden. Met deze gegevens kan de ondersteuningsmedewerker u optimaal ondersteunen. De toestemming voor automatische gegevensoverdracht gebeurt op vrijwillige basis en kan te allen tijde worden ingetrokken. De volgende gegevens worden doorgegeven: eenduidige ID van het apparaat, technische waarden van een bepaald moment, diagnosecodes, vermogensklasse, software- en hardwareversies, productiedatum, fabrikantinformatie en landspecificaties inclusief statusinformatie.

• Controle en installatie van software-updates

Om de probleemloze werking van de Porsche-oplader te waarborgen, moeten regelmatig updates worden geïnstalleerd. Deze updates omvatten functie-uitbreidingen, bugfixes en belangrijke beveiligingsupdates. Er wordt regelmatig gecontroleerd of nieuwe software beschikbaar is voor de Porsche-backends. Als dit het geval is, wordt het pakket gedownload en door het apparaat geïnstalleerd nadat u hiermee hebt ingestemd.

• Koppeling met een bestaande Porsche ID-account

Wanneer u vrijwillig nog andere online diensten voor de Porsche-oplaadapparatuur wilt gebruiken, moet u deze apparatuur aan uw Porsche ID-account koppelen. Een dergelijke account wordt in bepaalde markten door de betreffende vertegenwoordiger van Porsche Connect aangeboden. In het kader van het gebruik van de online diensten worden voor het leveren en uitvoeren hiervan de volgende persoonlijke en apparaatspecifieke gegevens aan Porsche verzonden en daar verwerkt:

• klantidentificatie (Porsche-ID of apparaatserienummer)

• oplaadstatistieken (geldt niet voor Home Energy Manager)

• informatie over het laadverloop (geldt niet voor Home Energy Manager)

• status (van het apparaat en het oplaadproces)

• verbindingsstatus

• tijdstempel van de laatste communicatieopbouw.

3.2. Vervulling van wettelijke verplichtingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voor ons gelden. De gegevensverwerking geschiedt op grond van artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG. De verplichtingen kunnen bijv. voortvloeien uit het handelsrecht, het fiscaal recht, de wetgeving inzake het witwassen van geld, het financieel recht of het strafrecht. De doelen van de verwerking komen voort uit de desbetreffende wettelijke verplichting; de verwerking is doorgaans bedoeld om te voldoen aan landelijke controle- en informatieplichten.

3.3. Behartiging van gerechtvaardigde belangen

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om onze eigen legitieme belangen of die van derden te beschermen, tenzij uw belangen, uit hoofde waarvan de bescherming van uw persoonsgegevens noodzakelijk is, zwaarder wegen. De gegevensverwerking geschiedt op grond van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. De verwerking in het legitieme belang wordt uitgevoerd in het kader van de volgende doeleinden of ter bescherming van de volgende belangen:

• de verdere ontwikkeling van producten, diensten, dienstverlening en ondersteuningsfaciliteiten, alsmede andere maatregelen ter beheer van zakelijke handelingen en processen;

• de verbetering van de productkwaliteit en het verhelpen van fouten en storingen, onder andere aan de hand van de analyse van voertuiggegevens en feedback van klanten.

Wanneer u de online tool opent, worden gegevens met betrekking tot uw apparaat en uw gebruik van de online tool verwerkt en in een zogenaamd logbestand opgeslagen. Dit geldt in het bijzonder voor technische gegevens zoals de datum en het tijdstip waarop toegang wordt verkregen, de duur van het bezoek, het soort eindapparaat, het gebruikte besturingssysteem, de gebruikte functies, de hoeveelheid verzonden gegevens, het IP-adres en de referrer-URL. Deze gegevens verwerken wij om ervoor te zorgen dat de technische werking wordt gegarandeerd en om storingen te kunnen opsporen en verhelpen. Wij behartigen daarbij ons belang om de technische functionaliteit continu te waarborgen. Wij gebruiken deze gegevens niet om conclusies te trekken over uw persoon.

3.4. Toestemming

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming. De gegevensverwerking geschiedt op grond van artikel 6 lid 1 onder a) van de AVG. Als u toestemming geeft, blijft deze altijd gebonden aan het verwerkingsdoel waarvoor u toestemming hebt gegeven; de doeleinden van de verwerking komen telkens voort uit de inhoud van uw toestemmingsverklaring. Een gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die tussen het tijdstip van verlening van toestemming en het tijdstip van de intrekking daarvan heeft plaatsgevonden.

Indien u de desbetreffende toestemming hebt gegeven, kunnen de in de toestemmingsverklaring genoemde ondernemingen de gegevens op grond van deze toestemming gebruiken, bijv. in het kader van ondersteuning voor individuele klanten en belanghebbenden, en kunnen zij u in het kader van deze doeleinden via de door u gekozen communicatiekanalen benaderen. Uw gegevens worden in dit kader gebruikt om u een inspirerende merkbeleving en uitstekende klantenondersteuning bij Porsche te kunnen bieden en om de communicatie en interactie met u zo persoonlijk en relevant mogelijk te maken. Welke gegevens specifiek worden gebruikt ter ondersteuning van klanten en belanghebbenden, hangt met name af van welke gegevens op grond van opdrachten en advies (bijv. bij de aankoop of het onderhoud van Porsche-producten) zijn verzameld en welke gegevens u bij de betreffende contactpunten (bijv. in het Porsche Centrum) hebt verstrekt (bijv. uw persoonlijke interesses).

3.5. Doelwijziging

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verzameld, voorbij de grenzen van het toepassingsgebied van enigerlei passende toestemming of dwingende rechtsgrondslag, zullen wij overeenkomstig artikel 6, lid 4, van de AVG rekening houden met de verenigbaarheid van het oorspronkelijke doel met het doel dat daarna zal worden nagestreefd, de aard van de persoonsgegevens, de gevolgen die verdere verwerking mogelijk voor u heeft en de waarborgen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens.

4. Toestemming voor toegang tot het eindapparaat

Voor sommige functies van de online tool is toestemming vereist om toegang te krijgen tot uw apparaat (bijv. toegang tot locatiegegevens). Het verlenen van toestemming is vrijwillig. Als u echter de betreffende functies wilt gebruiken, zijn de overeenkomstige toestemmingen noodzakelijk, aangezien deze functies anders niet kunnen worden gebruikt. De toestemmingen blijven actief zolang u de betreffende instellingen op uw eindapparaat niet deactiveert.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

Binnen onze onderneming hebben alleen die personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze voor de genoemde doeleinden nodig hebben. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als wij daartoe wettelijk zijn gemachtigd of als wij daarvoor uw toestemming hebben. Hieronder volgt een overzicht van de betreffende ontvangers:

• Externe verwerkers: Concernbedrijven of externe dienstverleners, bijv. op het gebied van technische infrastructuur en onderhoud, die zorgvuldig worden geselecteerd en gecontroleerd. De externe verwerkers mogen de gegevens uitsluitend in overeenstemming met onze instructies gebruiken.

• Openbare instellingen: Autoriteiten en overheidsinstellingen, zoals belastingdiensten, openbare aanklagers en rechtbanken, waaraan wij persoonsgegevens (moeten) doorgeven, bijv. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of ter bescherming van gerechtvaardigde belangen.

• Private instellingen: concernbedrijven, Porsche-dealers en servicebedrijven, samenwerkingspartners, (niet onder zeggenschap staande) dienstverleners of subcontractanten, zoals Porsche-dealers en Porsche-servicecentra, financieringsbanken, kredietbureaus of transportbedrijven.

6. Gegevensverwerking in derde landen

Als gegevens worden overgedragen naar instanties waarvan de zetel of de plaats van de gegevensverwerking niet gelegen is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte heeft ondertekend, dan wel een staat waarvoor door een besluit van de Europese Commissie een passend gegevensbeschermingsniveau is vastgesteld, garanderen wij vóór de overdracht dat de gegevensoverdracht gedekt is door een wettelijk gegeven toestemming, dat er wat betreft de gegevensoverdracht garanties voor een passend gegevensbeschermingsniveau zijn (bijv. door contractueel overeengekomen garanties, van overheidswege erkende regelingen of verplichte interne gegevensbeschermingsvoorschriften bij de ontvanger), dan wel dat u toestemming voor de gegevensoverdracht hebt gegeven.

Voor zover de gegevensoverdracht plaatsvindt op grond van artikel 46, 47 of 49, lid 1, tweede alinea van de AVG, kunt u bij ons een kopie van de waarborgen voor het bestaan van een passend niveau van gegevensbescherming in verband met de gegevensoverdracht of een notificatie met betrekking tot de beschikbaarheid van een kopie van de waarborgen opvragen. Gebruik hiervoor de informatie onder punt 1.

7. Opslagperiode en verwijdering

Wij bewaren uw persoonsgegevens indien daarvoor een wettelijke toestemming bestaat en slechts zo lang als nodig is om de beoogde doeleinden te verwezenlijken of zolang u uw toestemming niet hebt ingetrokken. In geval van bezwaar tegen de verwerking zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij verdere verwerking volgens de wettelijke bepalingen desondanks is toegestaan. We verwijderen uw persoonsgegevens ook als we hiertoe om andere juridische redenen verplicht zijn. In overeenstemming met deze algemene basisprincipes verwijderen wij uw persoonsgegevens normaal gesproken onmiddellijk:

• na het wegvallen van de rechtsgrondslag, voor zover er van geen andere rechtsgrondslag (bijv. handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen) sprake is – als dit laatste van toepassing is, verwijderen wij de gegevens nadat die andere rechtsgrondslag is komen te vervallen;

• wanneer uw persoonsgegevens in het kader van de door ons nagestreefde doeleinden niet meer noodzakelijk zijn en er van geen andere rechtsgrondslag (bijv. handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen) sprake is – als dit laatste van toepassing is, verwijderen wij de gegevens nadat die andere rechtsgrondslag is komen te vervallen.

8. Rechten van betrokkenen

Recht op informatie: U hebt het recht om informatie te ontvangen over de gegevens die we over u hebben opgeslagen.

Recht op correctie en verwijdering van gegevens: U kunt ons erom verzoeken onjuiste gegevens te corrigeren en – mits aan de wettelijke vereisten wordt voldaan – uw gegevens te verwijderen.

Beperking van de verwerking: U kunt ons erom verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken, op voorwaarde dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan.

Overdraagbaarheid van gegevens: Als u ons gegevens hebt verstrekt op basis van een contract of toestemming, kunt u, als aan de wettelijke vereisten is voldaan, verzoeken dat u de door u verstrekte gegevens ontvangt in een gestructureerd, gebruikelijk en machinaal leesbaar formaat of dat wij deze aan een andere verantwoordelijke persoon doorgeven.

Bezwaar: U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking onzerzijds om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op voorwaarde dat de grondslag daarvoor de behartiging van gerechtvaardigde belangen is. Als u uw recht op bezwaar uitoefent, zullen wij de verwerking van uw gegevens staken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verdere verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw rechten en belangen.

Bezwaar tegen direct marketing: Indien wij uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing verwerken, hebt u te allen tijde het recht tegen onze verwerking van uw gegevens voor dit doel bezwaar te maken. Als u gebruikmaakt van uw recht op bezwaar, zullen wij de verwerking voor dit doel staken.

Intrekking van de toestemming: Als u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot aan het tijdstip van de intrekking.

Recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder: U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthouder als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving. Daartoe kunt u contact opnemen met de toezichthouder die voor uw woonplaats of land bevoegd is, of met de voor ons bevoegde toezichthouder.

Uw contact met ons en de uitoefening van uw rechten: Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten als betrokkene, kunt u kosteloos contact met ons opnemen. Dit kan via https://www.porsche.com/privacy-contact/ of per post door een brief te sturen naar het hierboven onder punt 1 aangegeven adres. Zorg er daarbij voor dat we u duidelijk kunnen identificeren. Als u uw toestemming herroept, kunt u ook de contactmethode kiezen waar u bij het afgeven van uw toestemming gebruik van hebt gemaakt.

9. Versie

De meest actuele versie van deze privacyverklaring is van toepassing. Versie 12-02-2024.

***