Правни напомени

Сите слики, текстови и останати елементи на овој сајт одговараат на продажната програма на Porsche во Република Македонија во моментот на поставување на сајтот и претставуваат информација која не обврзува. Го задржуваме правото на дополнителна измена. Porsche и Порше Македонија не ја превземаат одговорноста за евентуално настанатите недоразбирања. Го задржуваме правото на измена на конструкцијата,опремата и обемот на испораката, како и на отстапувања во поглед на нијансите на бои. Сите дадени цени се со необврзувачкикарактер т.е ориентациони, вклучително и стапкатана ДДВ.

Програмот е авторски заштитен, вклучувајќи ги и сите негови делови како што се податоците и фотографиите. Секое користење без одобрување, надвор од границите на законот за авторство е казниво. Ова особено важи за умножување, превод, поставување на микрофилм и обработка со и во електроснски системи.

Користењето на фотографиите е дозволено само за приватни причини. Porsche е сопственик на голем број на заштитени марки (заштитени закови). Особено се заштитени знаковите, PORSCHE - PORSCHE CREST - PORSCHE DESIGN - CARRERA - TARGA - TIPTRONIC - VARIORAM - CVTIP - VARIOCAM - BOXSTER - CAYENNE - CAYMAN - PANAMERA - TEQUIPMENT - VARRERA - PCM - PAN AMERICANA - PORSCHE BIKE FS - 911 - PORSCHE INSURANCE - PORSCHE CENTRE - PORSCHE FINANCING.

 Фактот дека некој знак не е на оваа листа или во некој текст не е означен како заштитена марка или знак не значи дека тој знак не е заштитен или дека тој знак или марка може да се користи без писмено одобрување на PORSCHE AG, односно Порше Македонија.