Полиса на Порше Македонија

Последно ажурирано 07/2018

- Porsche Cookie Policy - Македонија – МК - Верзија 1.0

Опсегнапримена

Политикатазаколачињатасеприменуваводополнениенаопштатаполитиказаприватностза нашата веб странаигиопишувавидот, обемот, целите, правнатаосноваиопциитезаоткажувањезаобработканаподатоцивоврскасоколачињата. Општатаполитиканаприватностзанашата веб странасеоднесуванаситедругиинформации. Статус [25 / 07 / 18].

Штосеколачиња?

Ниекористиме "колачиња" задавиобезбедимесеопфатенопсегнафункции, дагоолеснимекористењетонанашатауслугаидагиоптимизираменашитепонуди. Колачињатасемалидатотеки, коисезачуванинавашиотуредодвашиотинтернетпребарувач.

Категориинаколачиња

Ниекористимеколачињазаразличницелиисоразличнифункции. Ниеправимеразликаспоредтоадаликолачетоетехничкипотребно (техничкобарање), колкувремесечуваисекористи (времетраењетонаскладирањето), безразликадалиесоздаденооднашата веб странаилиодтретастранаикојпровајдеркојгосоздалколачетое (провајдернаколачиња).

Техничкибарања

Колачињапотребниодтехничкипричини: Ниекористимеодредениколачиња, бидејќитиесепотребнизанашата веб странаинеговитефункциидаработатправилно. Овиеколачињасепоставуваатавтоматскикогасе најавувате на нашата веб странаилиодреденафункција, освенаконестегионевозможилеколачињатавопоставкитенавашиотинтернетпребарувач.

Колачињатанесепотребнипорадитехничкипричини: Спротивнонатоа, колачињатакоинесепотребнисепоставенидагоподобратвашетоискуствосонашата веб странаилидазачуватеодреденипоставкиштостегиконфигурирале. Ние, истотака, користимеколачињакоиодтехничкипричининесепотребнизададобиетеинформациизафреквенцијатанакористењенаодредениобластинанашата веб страна, заподобродагиприлагодименавашитепотреби. Ниенегичувамеколачињатакоинесепотребниодтехничкипричини, додеканекликнетенасоодветнотополезадапотврдитедекастегипрочиталенашитеинформациизаколачеидапродолжитесокористењена нашата веб страна.

Времетраењеначување

Колачињазасесија: Повеќетоколачињасепотребнисамозавреметраењетонатековниотсервисенповикилисесијаисебришатилистануваатневалидниведнашштомќеизлезетеоднашата веб странаиливашатасегашнасесијаќеистече. Колачињатазасесиисекористат, например, задазадржатодредениинформации, какоштосевашетонајавувањезанашата веб страназавременавашатасесија.

Постојаниколачиња: Колачињатаповременосескладираатвоподолгвременскипериодзадавепрепознааткогаповторноќејаповикате нашата веб страна повторноиќегидобиетезачуванитепоставки. Овасеправи запобрзоиполеснодапристапитедонашата веб страна изначидеканеморатедагиповторуватепоставувањата, например, вашиотизбранјазик. Постојанитеколачињасебришатавтоматскинакрајотнапредефиниранпериодкогајапосетуватестраницатаилидоменотодкојбешенаместеноколачето. Колачињазапроток: Овиеколачињасекористатзакомуникацијапомеѓуразличнивнатрешни Porsche сервери. Тиесесоздаваатнапочетокотнакорисничкатаинтеракцијаиповторносебришаткогаќезаврши. Колачињатазапротокседоделуваатнаединственидентификацискибројзавременаинтеракцијата. Сепак, ованедозволувадасеизвлечатзаклучоцивоодноснаидентитетотнавистинскиотклиентиликорисник.

Провајдернаколачиња

Колачињатаодтретилица: "Колачињаодтретистрани" секреираниикористениоддругителаиливеб-страници, например, одстрананадавателинаалаткизавеб-анализа. Повеќеинформациизаалаткитезавеб-анализаимерењенадострелотможедасенајдатпонатамувоовааполитика. Третистрани, истотака, можатдакористатколачињазадапокажатрекламирањеилидагиинтегрираатсодржинитеодсоцијалнитемрежи, какоштосесоцијалнитеприклучоци, например.

Употребанаколачињазаанализанавебимерење

Ниекористиме Google Analytics, услугазавеб-анализаштојануди Google Inc. ("Google"). Google Analytics користиколачињаодтретилицазадајаидентификувафреквенцијатанакористењенаодредениобластинанашата веб страна, какоипараметри. Информациитезавашатаупотребананашата веб страна (вклучувајќијаивашатаскратена IP адреса) генерираниодколачетосепренесуваатнасерверштоговоди Google воСАДисескладиратаму. Google гикористиовиеинформациивонашеимеиврзоснованадоговорзаобработкананарачкизадајаанализиравашатаупотребанашата веб страназадасоставимеизвештаизанашата веб странаактивностизанасидаобезбедимедругиуслугиповрзанисоупотребатанауслугатаикористењетонаИнтернет. Правнатаосновазакористењена Google Analytics ечлен 6 (1) (f) од GDPR; нашителегитимниинтересисепојавуваатдоовојстепенодгоренаведенитецели, особеноанализата, оптимизацијатаиекономичнотоработење на нашата веб страна.

Бришењеиприговорнаупотребатанаколачиња

Прифаќањетонаколачињанеезадолжителнокогаја користитенашата веб страна; аконесакатедаиматеколачињазачуванинавашиотуред, можетедајаисклучитерелевантнатаопцијавопоставкитенасистемотнавашиотинтернетпребарувач. Зачуванитеколачињаможедасеизбришатвосекоевремевосистемскитепоставувањанавашиотинтернетпребарувач.  Акоодберетеданеприфаќатеколачиња, ова, сепак, можедадоведедоограничувањавофункциитепонуденинанашатавеб-страница.

Можетеистотакадагооневозможитекористењетоколачињана Google Analytics сододатокнапрелистувачаконесакатедаиматевеб-анализа. Можетедагопреземететука: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Информацијата "Opt-out", којасекористизаназначувањенадеактивирањена Google Analytics, езачувананавашиотуред. Забележетедекаовааинформациja заисклучувањедоведувасамододеактивирањена Google Analytics науредотидосоодветниотпрелистувачодкојепоставен. Понатаму, мораповторнодагопоставитекогаќегиизбришетеколачињатаодвашиотуред. Какоалтернативанадодатокотзапрелистувач, истотакаможетедаспречитесобирањенаподатоциод Google Analytics намобилниуредисокликањенаследниовлинк [ програмакористејќи Java Script Code ]. Потоасекреира "opt-out cookie", соштосеспречуваиднотособирањенавашитеподатоци. Колачетозаоткажувањеважисамозапрелистувачотштосекористизапоставувањеисамозанашата веб странаиезачуваннавашиотуред. Моратеповторнодагопоставитеколачетозаоткажувањекогаќегиизбришетеколачињатаодвашиотпрелистувач.

Можетеистотакадајаовозможитефункцијата "Do Not Track" навашиотуред. Акоеовозможенаоваафункција, Вашиотуредјаизвестувасоодветнатауслугаштонесакадасеследи.

Податоцитештогииспративмеиповрзанисоколачињасебришатнаследниовначин:

Следнитеколачињаможедасезачувааткогаќесејавитенанашата веб страна:

Името на колачетоТехнички барањаВреметраење на чувањеПровајдер на колачињаЦел и интересПравна основа
CIAM.sДаКолаче за проток (крај на интеракција)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Ова колаче е потребно за да провери дали прелистувачот на корисникот поддржува колачиња.Член. 6/1 GDPR
CIAM.mДаКолаче за сесија (крај на сесијата)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Ова колаче е потребно за автентикација на корисникот.Член. 6/1 GDPR
CIAM.hДаКолаче за сесија (крај на сесијата)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Ова колаче е потребно за чување на корисничката сесија и најавувањето во My Porsche.Член. 6/1 GDPR
CIAM.statusДаКолаче за сесија (крај на сесијата)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Ова колаче е потребно за следење на статусот на корисничката сесија во Мојот Порше.Член. 6/1 GDPR
pcc.cookie.AcceptanceДаПостојано куки (времетраење на чување: 1 година)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Ова колаче ја складира одлуката на корисникот за тоа дали создавањето на колачиња е дозволено во неговиот / нејзиниот прелистувач од страната на прелистувачот.Член. 6/1 GDPR
несе.*ДаКолаче за проток (крај на интеракција)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Ова колаче ја чува одлуката на корисникот за тоа дали создавањето на колачиња е дозволено привремено во неговиот / нејзиниот прелистувач на страната на серверот.Член. 6/1 GDPR
PFДаКолаче за сесија (крај на сесијата)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Ова колаче е потребно за внатрешна проверка на автентичност помеѓу различни Porsche сервери.Член. 6/1 GDPR
CIAM.pccДаКолаче за сесија (крај на сесијата)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Ова колаче е потребно за чување на корисничката сесија и најавувањето во My Porsche.Член. 6/1 GDPR
f5_cspmДаКолаче за сесија (крај на сесијата)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Ова колаче е потребно за пренасочување на корисникот на прокси-сервер од страна на balancer на оптоварување.Член. 6/1 GDPR
_utmaНеПостојано колаче (времетраење на складирање: 2 години)Google Inc.Ова колаче го задржува бројот на посети на корисник за Google Analytics.Член. 6/1 GDPR
_utmtНеКолаче за сесија (крај на сесијата)Google Inc.Ова колаче го зачувува типот на барање на корисничкиот повик за Google Analytics. Се прави разлика помеѓу настаните, трансакциите и предметите.Член. 6/1 GDPR
_utmbНеКолаче за сесија (крај на сесијата)Google Inc.Ова колаче го задржува времетраењето на корисничката сесија за Google Analytics.Член. 6/1 GDPR
_utmzНеКолаче за сесија (крај на сесијата)Google Inc.Ова колаче ја зачувува референтната страница, од која корисникот пристапи кон My Porsche, за Google Analytics.Член. 6/1 GDPR
_utmvНеКолаче за сесија (крај на сесијата)Google Inc.Овие колачиња агрегати се зачувани податоци за Google Analytics, така што може да бидат прикажани во индивидуални, анонимизирани извештаи за Porsche AG.Член. 6/1 GDPR