Home

Hoofdnavigatie
Modellen
911

Archief 2008

Motie tijdens Algemene Vergadering Volkswagen AGPorsche: complete wijziging VW-statuten noodzakelijk

Leusden, 24 april 2008 - De statuten van Volkswagen AG in Wolfsburg moeten aangepast worden om te voldoen aan de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de zogenoemde "Volkswagenwet". Dit standpunt werd donderdag 24 april benadrukt door de bedrijfsjurist van Porsche Automobil Holding SE, dr. Konrad Wartenberg, tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Volkswagen AG in Hamburg. Porsche heeft een motie ingediend om deze juridische aangelegenheid recht te zetten.

In haar uitspraak van 23 oktober 2007 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat drie voorzieningen van de "Volkswagenwet" niet in overeenstemming zijn met vrij verkeer van kapitaal zoals dat wordt gegarandeerd door de Europese wetgeving. Het gaat om het recht van de Bondsrepubliek Duitsland en de deelstaat Nedersaksen om ongeacht de grootte van hun aandeel in VW elk twee bestuursleden te benoemen in de Raad van Commissarissen, om de beperking van het stemrecht tot een maximum van 20 procent ongeacht het daadwerkelijke aantal aandelen dat een aandeelhouder bezit en om de regel dat een meerderheid van 80 procent benodigd is voor besluiten tijdens de Algemene Vergadering terwijl volgens algemeen toegepaste regels voor vennootschappen daarvoor een meerderheid van drie kwart van de aanwezige stemmen benodigd is. De speciale voorziening verlaagt de blokkerende minderheid van 25 naar 20 procent.

Dr. Wartenberg bekritiseerde de motie van Nedersaksen aan de Algemene Vergadering waarin de deelstaat voorstelde dat de speciale voorziening voor een blokkerende minderheid van 20 procent niet moet worden vernietigd. ‘Alleen aan een deel van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie tegemoet te komen – zoals de deelstaat Nedersaksen heeft voorgesteld – zorgt niet voor helderheid maar voor verwarring.’

Met name bekritiseerde dr. Wartenberg de verklaring van de minister van Financiën van Nedersaksen, Hartmut Möllring, die niet alleen essentiële feiten in zijn argumentatie veronachtzaamde maar ook faalde belangrijke aspecten toe te lichten. Dr. Wartenberg zei: ‘Hij heeft u, de aandeelhouders, echt misleid door enerzijds te verzekeren dat de uitspraak van het Europese Hof van Justitie geen betrekking heeft op de VW-statuten en anderzijds door te verklaren dat de deelstaat Nedersaksen de statuten op z’n minst gedeeltelijk in overeenstemming zou willen brengen met de uitspraak. Hoe, minister Möllring, is dat met elkaar te rijmen?’ Tevens zei hij: ‘De aandeelhouders en medewerkers van VW en de kapitaalmarkt hebben het recht in de statuten te kunnen zien welke wettelijke regels voor VW van toepassing zijn.’

Naar de mening van Porsche SE is het verkeerd te veronderstellen dat alleen de combinatie van gelimiteerd stemrecht en een kleinere blokkerende minderheid ontoelaatbaar is en dat de voorzieningen op zich wel zijn toegestaan. Deze visie werd bevestigd – eerder ook al door EU-commissaris Charlie McCreevy – door CDU’er Siegbert Alber, voormalig advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie, in een interview in het dagblad Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hoewel de bewoordingen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie niet expliciet zijn, interpreteert Alber het zo dat elke voorziening apart opgeheven moet worden. Hij beschouwt zelfs de regel over de blokkerende minderheid als de ernstigste inbreuk van de VW-statuten op het recht op vrij verkeer van kapitaal en het recht van vestiging zoals gegarandeerd in Europese overeenkomsten.

Ten slotte wees dr. Wartenberg erop dat Porsche niet voor de motie van de deelstaat Nedersaksen zal stemmen. Hij deed een beroep op de deelstaat Nedersaksen om te denken aan de verplichting Europese wetgeving door te voeren en dus te stemmen voor het voorstel van Porsche om de statuten aan te passen. Dr. Wartenberg benadrukte dat Porsche SE geen enkele intentie heeft om de Volkswagen-groep te verzwakken. Met Porsche zal er geen losmaking zijn van individuele merken, evenmin als terugdringing van arbeidsplaatsen bij VW: ‘Alle beschuldigingen van het tegendeel kunnen alleen beschouwd worden als goedkope propaganda tegen Porsche. Ze zijn volkomen ongefundeerd’, zei dr. Wartenberg. Daarentegen heeft Porsche aangeboden, in persoonlijke gesprekken met deelstaatpremier Wulff en minister van Economie Hirche, om in bilaterale overeenkomsten op bedrijfsniveau alle mogelijkheden vast te leggen om VW-vestigingen voor Duitsland te behouden.

2008/04/24