Home

Hoofdnavigatie
Modellen
911

Archief 2007

Raad van Toezicht Porsche stemt in met aandelensplitsing en herschikking van aandelenkapitaalStuttgart – In de zitting van 12 november 2007 heeft de Raad van Toezicht van Dr. Ing. h.c. F. Porsc

Stuttgart – In de zitting van 12 november 2007 heeft de Raad van Toezicht van Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, bevestigd dat de winst voor belasting van de Porsche Groep in het afgelopen gebroken boekjaar 2006/2007 een recordsom van 5,857 miljard euro bedraagt, een forse stijging ten opzichte van de 2,110 miljard euro over het voorgaande boekjaar.

Een bijzonder positieve bijdrage levert de ontwikkeling van Porsches kernactiviteit, die – speciale posten buiten beschouwing gelaten – groeide ten opzichte van vorig jaar. De speciale posten betreffen vooral de hoge ontwikkelingskosten van vele honderden miljoenen euro voor de vierde modelreeks van Porsche, de Panamera, en voor de hybride aandrijflijn van de Cayenne. Een andere speciale post betreft de minder gunstige koersverschilvoorzieningen met betrekking tot de Amerikaanse dollar.

Deze ontwikkelingen worden meer dan gecompenseerd door de zeer gunstige resultaten van aandelentransacties. De herwaardering van Porsches deelneming in de Volkswagen Groep resulteert voorts in een eenmalige boekwinst van 520,8 miljoen euro. De inkomsten als gevolg van het belang van 22,5 procent dat Porsche had aan het einde van het boekjaar, bedroegen 702,4 miljoen euro. De inkomsten uit aandelentransacties droegen 3,593 miljard euro bij aan het resultaat.

De nettowinst van de Groep (bedrijfsresultaat na belasting) steeg in genoemd boekjaar tot 4,242 (voorgaand boekjaar: 1,393) miljard euro. De winst per aandeel bedroeg 239,80 (78,10) euro per gewoon aandeel en 239,86 (78,22) euro per preferent aandeel. Analoog aan het groepsresultaat steeg ook de winst voor belasting van Porsche AG in het betreffende boekjaar, tot een bedrag van 2,918 (1,668) miljard euro. Het saldo van Porsche AG bedroeg 1,930 (1,254) miljard euro.

Tijdens de Algemene Jaarvergadering van 25 januari 2008 in de Porsche Arena in Stuttgart wordt een dividenduitkering van 6,94 (5,94) euro per gewoon aandeel en 7,00 (6,00) euro per preferent aandeel voorgesteld. Vanwege de hoogte van de eenmalige boekwinst wordt eveneens een extra dividenduitkering van 15,00 (3,00) euro per gewoon en preferent aandeel voorgesteld. Dit zou het totale dividendbedrag dat wordt uitgekeerd opstuwen tot 384 (157) miljoen euro, een stijging met ongeveer 145 procent.

Tevens wordt in de Algemene Jaarvergadering van 25 januari 2008 een aandelensplitsing in een verhouding van 1:10 samen met een herschikking van het aandelenkapitaal voorgesteld. Op dit moment vertegenwoordigt het aandelenkapitaal van Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG een waarde van ongeveer 45,5 miljoen euro en is het gesplitst in respectievelijk 8,75 miljoen gewone en 8,75 miljoen preferente aandelen. Om elk aandeel na de splitsing een berekende waarde van 1 euro te geven, wordt het aandelenkapitaal vanuit de winstreserves verhoogd naar 175 miljoen euro en wordt het vervolgens herschikt in respectievelijk 87,5 miljoen gewone en 87,5 miljoen preferente aandelen. Bijgevolg zou elke huidige houder van een bestaand gewoon of preferent aandeel in Porsche in de toekomst tien aandelen van de desbetreffende categorie houden, waarbij de waarde van een aandeel door de splitsing rekenkundig wordt verlaagd tot een tiende van de huidige koers, zonder dat hierdoor de algehele waarde van het aandelenpakket van de aandeelhouders wijzigt. Het doel van deze herschikking is om de Porsche-aandelen handelbaarder te maken voor particuliere beleggers, gelet op het inmiddels hoge koersniveau.

De goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Toezicht is een vereiste om Porsche Automobil Holding SE in het handelsregister te kunnen opnemen. In dit verband bedankte Uwe Hück, voorzitter van de ondernemingsraad van de Groep en lid van de Raad van Toezicht, alle vertegenwoordigers van de aandeelhouders in de Raad van Toezicht voor hun goedkeuring van de medezeggenschapsovereenkomst van de toekomstige Holding in de zitting van 12 november.

Hück zei verder dat de eenduidige instemming een bewijs is dat deze overeenkomst volledig wordt gesteund door de families Porsche en Piëch.

2007/11/15